CleancoCleanco

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ASGARİ FİYAT DÜZENLEMESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 1 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazetede Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte işletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmelerin, Bakanlık tarafından belirlenen “Asgari Fiyat Tarifesi” üzerinden yapılması koşulu da yeniden belirlendi. Yapılan değişiklikle, çevre yönetimi hizmeti veren personelin ve çevre danışmanlık firmalarının niteliği ve niceliği, çalışma koşulları, danışmanlık ücretleri, yeni mezun istihdam edilmesi gibi hususlar hüküm altına alındı.

Asgari fiyat tarifesi

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik kapsamında işletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmeler, sözleşme süresine bakılmaksızın Bakanlığın belirleyeceği asgari fiyat tarifesi dikkate alınarak yapılır. Firmalar tarafından birden fazla işletmeye çevre yönetimi hizmeti verilmesi halinde, fiyat her bir işletme için ayrı ayrı belirlenir. Bir yıldan daha uzun süreli yapılan sözleşmelerde, her hizmet yılı için bu maddede yer alan hükümler dikkate alınarak asgari fiyat belirlenir.

(2) Firmalar; çevre yönetimi hizmeti için Bakanlığın belirlediği asgari fiyat tarifesinin altında bir fiyat uygulayamaz, ancak bu fiyat tarifesi üzerinde bir fiyat tarifesi uygulayabilir.

(3) İşletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmelerde belirtilen asgari fiyat üzerinden iade faturası düzenlenemez.

(4) Aylık asgari fiyat; sözleşmelerin imzalandığı tarihte geçerli olan, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenen katma değer vergisi hariç aylık net asgari ücretin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeler için 1/2’sine, EK-2 listesinde yer alan işletmeler için ise 1/3’üne, var ise işletmenin her çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için ayrı ayrı olacak şekilde Bakanlıkça belirlenen çevre izin ve lisans birim fiyat bedellerinin yüzde beşi eklenerek hesaplanır. Bu fiyat hizmet verilecek her ay için ayrı ayrı belirlenir.

(5) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler için aylık asgari fiyat sözleşmelerin imzalandığı tarihte belirlenmiş olan aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olmayacak şekilde belirlenir.

(6) Aylık net asgari ücretin yıl içinde güncellenmesi halinde, aylık asgari fiyat bir sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere güncel aylık net asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır.

(7) İşletmelerin mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans konularına yeni çevre izni veya çevre izin ve lisans konuları ilave edilecek ise ilave edilecek konuyla ilgili başvurunun Bakanlığın ilgili sisteminden yapıldığı tarihi takip eden sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere mevcut aylık asgari fiyata, ilave edilecek çevre izni veya çevre izin ve lisans konularının birim fiyat bedellerinin yüzde beşi de eklenerek yeni aylık asgari fiyat hesaplanır.

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI NEDİR ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarih ve 29314 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yabataş

Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerden kaynaklanan tehlikeli atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları düzenleyen Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile bazı tehlikesiz atıkların yönetimine yönelik esasları düzenleyen Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği uyarınca; tehlikeli atık üreticileri “3 Yıllık Tehlikeli Atık Yönetim Planı” hazırlamakla, bazı tehlikesiz atıkların üreticileri de “Tehlikesiz Atık Yönetim Planı” hazırlamakla yükümlü tutulmuşlardır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik kapsamında sizlere hizmet vermektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından formatı hazırlanan “Endüstriyel Atık Yönetim Planı” faaliyetleri sonucu tehlikeli ve tehlikesiz atık üretimi olan işletmeler tarafından hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluştur.

Atık üreticileri tarafından hazırlanarak Müdürlüğe sunulan ve Müdürlüğün uygun bulması ile onaylanan atık yönetim planları onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup bundan sonra onaylanacak atık yönetim planlarında ayrıca geçerlilik süresi belirtilecektir. Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı ilgili yukarıda belirtilen hususlara aykırı davranılması halinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında İdari Para Cezası uygulanacaktır. Endüstriyel atık nedir?

Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması Aşamaları;

Yabataş Çevre Danışmanlık Firması tesisinizin cezai işlemle karşı karşıya kalmaması için Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlık aşamalarında uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Planın 1. Bölümünde atığın çıktığı tesise ait iletişim bilgileri yer almaktadır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması Enerji

Planın 2. Bölümünde ise tesiste atık yönetiminden sorumlu kişinin iletişim bilgileri yer almaktadır. Çevre Eğitimi

Planın 3. Bölümde ise Planın içerdiği eklerin adlandırmaları yer almaktadır. Bu ekler standart olarak aşağıda ki gibi bulunması gerekmektedir. ; İç tetkik

Bir önceki yıla ait “Atık Beyan Formları”nın birer sureti Çevre Cezaları

Atık depolama alanlarının gösterildiği “İşletme Vaziyet Planı”

“Güncel Kapasite Raporu”

“Yapı Kullanma İzin Belgesi”

“Geçici Atık Depolama Alanı”na ilişkin bilgiler / fotoğraflar

İşletmenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki değerlendirme yazısı geçici faaliyet belgesi

İşletme proseslerine ilişkin “İş Akım Şemaları ve Açıklamaları”

Tehlikeli atık depolama alanı “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”

Atık minimizasyon uygulamasına yönelik izinler / onaylar (var ise)

Atık analizleri, sözleşmeler

Burada Yapı kullanma izin belgeleri tesis dışına daha sonradan inşaa edilmiş kapalı geçici atık depolama alanlarını da içermelidir. Yapı Kullanma İzin Belgesinden muaf yapılar için resmi kurum/kuruluşlardan alınmış belge örnekleri (elektrik, su faturaları gibi) sunulmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İşletmenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki değerlendirme yazısında ekler kısmında bulunmalıdır. Bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmemiş olan işletmeler tarafından öncelikli olarak ÇED Şube Müdürlüğüne başvurulması ve bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının sağlanması gerekmektedir. Çevre Kirliliği

Tehlikeli atık geçici depolama alanları için Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ise bütün sigorta şirketleri tarafından yapılabilmektedir. Sigorta firmanızı arayıp sigortada tehlikeli atıkların ve  geçici depolama alanlarının tanımlı olması gerektiğini söyleyip poliçeyi almanız yeterli olacaktır. GFB

Atıklar ile ilgili analiz zorunluluğu özellikle düzenli depolama tesislerine gönderilen atıklar ile atık yağlar (motor yağları hariç) için mevcut olup özel durumlarda ilgili İdarelerce istenmemiş ise diğer atıklar için analiz zorunluluğu yoktur. İthalat Belgesi

Planın 4. Bölümünde ise işletme bünyesinde oluşan/oluşması muhtemel tüm atıkların tanımlanması gerekmekte olup işletme içinde yer alan tüm üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri atıkların oluşum kaynakları, periyotları ve tahmini miktarları açısından değerlendirilmelidir. Burada genellikle karıştırılan kısım bütün atıkların yazılmaya çalışılmasıdır. Oysaki bu bölümde atıklar olarak sadece tüm tehlikeli atıklar ile Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında kalan atıkların yer alması gerekmektedir.  Yani Ambalaj Atıkları, Ömrünü Tamamlamış Lastikler ve Evsel Nitelikli Katı Atıklar gibi özel mevzuatı bulunan tehlikesiz atıklar yazılmayacaktır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması methal hurda

Planın 5. Bölümünde yer alan tablolarda işletme genelinde oluşan atıklar Atık Yönetim Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre atık kodlarına göre tanımlanmalı, bu atıkların bertaraf/geri kazanım yöntemleri sadece bu yönetmelikte tanımlı D ve R kodlarına göre yapılmalıdır. Bu kodlar atıkların gönderildiği, gönderileceği yada gönderilebileceği lisanslı tesislere göre düzenlenmelidir. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak atığınızın gönderileceği firmalar konusunda sizlere yardımcı olmaktayız.

Planın 6. Bölümünde yapılacak 3 yıllık atık miktarı tahminleri atık oluşum periyotları dikkate alınarak yapılacak olup düzenli periyotlar ile oluşmayan atıklar için miktar belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte atıkların bu tabloda tanımlı olması gerekmektedir. Yağ Beyanı

Planın 7. Bölümünde, İşletmede oluşan atıkların gönderildiği tesislere ilişkin bilgiler kısmında sadece atık gönderimi yapılan işletmelere ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmekte olup hâlihazırda atık gönderilmemiş tesislere ilişkin bilgilere yer verilmemesi gerekmektedir. Henüz oluşmamış ve daha önceden de hiçbir tesise gönderilmemiş olan atıklar için ise sadece açıklama/dipnot verilmesi yeterli olacaktır. Yabataş Çevre İzin ve Lisans Belgesi

Yabataş Çevre Danışmanlık Firması on beş yıllık tecrübesiyle üretim yapan tesislerin ÇED Belgesi, Uygunluk Yazısı, Geçici Faaliyet Belgesi, İzin ve Lisans Belgesi alınması, İç tetkik Raporu hazırlanması, Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanması ve çevre ile ilgili her konuda uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Toplama ayırma

ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ NASIL ALINIR?

Yabataş Çevre Danışmanlık firması olarak Çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Türkiye’nin bir çok ilinde hizmet vermekte olan firmamız Hurda Metal İşleme, Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme,  Ömrünü Tamamlamış Depolama, Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı, Ambalaj Atığı Geri Kazanımı, Tehlikeli Atık Ara Depolama, Tehlikesi Atık Ara Depolama, Tehlikeli Atık Geri Kazanımı, Atıktan Türetilmiş Yakıt, Çamur Kurutma, Atık Su Arıtma Tesisleri, Çevre ve İzin Lisans Yönetmeliği’nde yer alan EK-1 VE EK-2  listelerinde yer alan firmalara hizmet vermektedir. Yabataş Çevre Mühendisliği

Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliktir. Ankara Çevre Mühendisliği

Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Çevre cezaları

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Yabataş İthalat Belgesi

Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Yabataş Çevre İzin ve Lisans Belgesi

Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak uzman kadrosuyla sizlere hizmet vermekteyiz. Çevre izin ve lisans belgesi nasıl alınır?

Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. Çevre kirliliği

Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. Çevre danışmanlık firması Ankara

Başvurunun yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur. Geçici faaliyet belgesi

Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler. Çevre Mühendisliği

Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi

İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur. Başvuru, yetkili merci tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir. Methal hurda

Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Çevre eğitimi

Başvuru yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması sürecin her aşamasında bilgi ve hizmet vermektedir. Endüstriyel atık Yabataş

Çevre izin ve/veya lisans belgesi bedeli

Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır. Atık kodu

Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi için ödenmesi gereken ücretler, yetkili merciin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüklerine ödenir. ECBS

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri

Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda düzenlenir. Belge eklerinde, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır. İç tettik

GFB (Geçici Faaliyet Belgesi ) Nedir, Nasıl Alınır?

Geçici Faaliyet Belgesi, çevre izin ve lisans sürecine tabi olan EK1 veEK2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzni ve lisansı öncesi verilen belgedir. Yabataş Çevre Mühendisliği

Yabataş Çevre Danışmanlık firması olarak GFB aşamasında tesisinizi ziyaret ederek ücretsiz durum analizi yapmaktadır. İç tetkik

Endüstriyel tesislerin ekosisteme zararlarını minimum düzeye indirmek amacıyla tesislerin üretim yaparken oluşturdukları emisyonları, atık suları, gürültüyü ve atıkları kontrol altında tutmak maksadıyla 2872 sayılı çevre kanuna dayanılarak çıkarılan çevre izin lisans yönetmeliğinin gereğidir. GFB nedir

Çevre izin sürecimiz ilk olarak geçici faaliyet belgesi alma ile başlar.

Çevre İzni ise Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izin olarak tanımlamak mümkündür. Çevre ve şehircilik bakanlığı

Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. Çevre cezaları

Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir. Yabataş İthalat Belgesi

Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir. Çevre Mühendisliği Ankara

Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelere uygunluk yazısının alınması, fiziksel şartların sağlanması, GFB alınması ve Geçici Faaliyet Belgesi’nin Çevre İznine çevrilmesi aşamalarında Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak 2004 yılından hizmet vermektedir. Yabataş

Geçici faaliyet belgesi için gerekli belgeler nelerdir?

1- ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir Kararı veya ÇED’ e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

2- 3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;

3- Ticaret Sicil Gazetesi

4- Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge.

5- İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge

6- Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları) ECBS

7- İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları) Atık yağ beyanı

8- Çevre izin/lisan konusu/konuları ile ilgili özel belge/belgeler endüstriyel atık yönetim planı

Yabataş Mühendislik, GFB nedir ve GFB nasıl alınır sorularının cevap noktasında odaklandığınız yer olmak bizi ziyadesiyle memnun edecektir. Çevre Danışmanlığı Yaptığımız Ankara çevre firmaları ve Ankara çevre firmaları olmaya aday olan çevre lisansı almak isteyen ve çevre lisansını yenilemek isteyen Ankara çevre firmalarına Çevre Bakanlığı aracılığıyla emisyon izni, atık su izni, tat lisansı toplama ayırma lisansı belgesi , GFB geçiçici lisans ve geçici faaliyet belgesi almak isteyen firmalara çevre danışmanlık hizmeti veriyoruz. yerel ve uluslararası şirketlere olduğu gibi, devlet kuruluşlarına da çevre izinleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlarımız proje gereklerine göre mali ve teknik açılardan en uygun çözümleri üretmektedir.

YEŞİL YILDIZ NEDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan  belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen bir çevre etiketi uygulamasıdır. Yabataş Çevre Mühendisliği

Günümüzde küresel ısınmanın dünyayı ciddi anlamda tehdit etmesi ve sürdürülebilir turizm kavramının gündeme gelmesi ile ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın değişik bölgelerinde yapılan sürdürülebilir turizm uygulamalarını ve Türkiye’nin şartlarını değerlendirerek, 2008 yılında ‘Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ’i düzenlemiş ve “Yeşil Yıldız” projesini hayata geçirmiştir. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak “Yeşil Yıldız Belgesi” konusunda turizm konaklama tesislerine hizmet vermekteyiz. Yabataş İthalat Belgesi

 ‘’Yeşil Yıldız’’ uygulaması, “Çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesini” amaçlamaktadır. Çevre kirliliği

Ayrıca ‘’Su tasarrufunu, enerji verimliliğinin arttırılmasını, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını, turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını ve Kültür ve Turizm Bakanlığının 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin genelini’’ içermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Yabataş Çevre Danışmanlık Firması referanslarıyla Yeşil Yıldız Belgesi alınmasında öncü Danışmanlık Firması olarak hizmet vermektedir. Çevre Danışmanlık Firması Ankara Yabataş

Yeşil Yıldız Puanlama Sistemi

Uygulamada yeşil yıldız sertifikası almak isteyen oteller tatil tesisi ve şehir tesisi olmak üzere ikiye ayrılmakta ve sınıfına göre alması gereken asgari puanlar belirlenmektedir. Yeşil yıldız nedir ?

Tesisler sınıflandırma formundaki 122 farklı konudan puan alabilmektedir. Bu 122 konunun 8 tanesi temel kriterdir ve tesisin değerlendirilmeye alınabilmesi için öncelikle turizm işletmesi belgeli konaklama tesisi olması ve temel kriterleri mutlaka yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Otellerde puanlama sistemi çerçevesinde Yeşil Yıldız Belgesi alınmasının her aşamasında Yabataş Çevre Danışmanlık bilgi ve deneyimi tercih sebebidir. İç tetkik

Tesisin değerlendirmeye alınması için yerine getirmesi gereken temel kriterler aşağıdaki gibidir;

a) İşletmelerin çevre politikası ve eylem planının olması.
b) Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması veya işletmede uygulamadan sorumlu bir yetkili ile birlikte, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması.
c) İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele eğitim verilmesi.
d) Çevreye duyarlı atık su planının bulunması.
e) Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtların tutulması. 
f) İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri toplaması ve izlemesi.
g) İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin izlenmesi ve verilerin toplanması.
h) Tesiste ortaya çıkan atık miktarının izlenmesi ve verilerin toplanması.

Sınıflandırma formunun ana başlıkları ve bu başlık konularının puanları aşağıdaki gibidir. Geçici faaliyet belgesi

a) Genel Yönetim (13 konu üzerinden 72 Puan)
b) Eğitim (6 konu üzerinden 17 Puan)
c) Tesisin Yatak Odalarındaki Düzenlemeler (23 konu üzerinden 70 Puan)
d) Tesisin Çevreye Uyumu, Çevreyi Güzelleştirici Düzenleme Ve Etkinlikler (6 konu üzerinden 27 Puan)
e) Ekolojik Mimari (8 konu üzerinden 42 Puan)
f) Enerji (22 konu üzerinden 178 Puan)
g) Su (16 konu üzerinden 57 Puan)
h) Deterjanlar, Dezenfektanlar Ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler (6 konu üzerinden 16 Puan)
i) Atıklar (12 konu üzerinden 53 Puan)
j) Diğer Hizmetler (10 konu üzerinden 51 puan)
Görüldüğü üzere enerji konusu toplamda 178 puanla başı çekmektedir. Sadece temel kriterler yerine getirildiğinde ise en az 44 puan alınmış olunacaktır.

Yeşil Yıldız Başvuru ve Değerlendirme Aşaması:

Yeşil yıldız sertifikası için başvuru yapılmadan önce mutlaka bir uzmandan destek alınmasını ve bu uzman önderliğinde çevre mühendisi, enerji yöneticisi, genel yönetim, teknik, finans, kat hizmetleri, mutfak ve çamaşırhaneden yetkililerin bulunduğu bir takım oluşturulmasını önermekteyiz. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak uzman kadrosuyla hizmetinizdeyiz.

 Başvuru yapılmadan önce tesisin mevcut durumu analiz edilmelidir. Bu kapsamda temel kriterleri yerine getirip getirmediği, mevcut durumda alacağı puan hesaplanmalı ve taban puana ulaşmak için yapılması gerekenler belirlenmelidir. Başvurudan önce taban puana ulaşmak ve hatta geçmek için yapılması gerekenler mutlaka uygulamaya konulmalıdır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak ücretsiz durum analizi yapmaktayız. Çevre eğitimi

Ardından başvuru dilekçesi ve temel kriterlerin yerine getirildiğini gösterir evraklar ile beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvuru yapılır. Çevre ve şehircilik bakanlığı

Programa alınan tesislerde, 2 bakanlık kontrolörü ile turizm belgeli tesislerin oluşturduğu birliğin 1 temsilcisinden oluşan Sınıflandırma Komisyonu sınıflandırma formunu uygular. Sınıflandırma formunun uygulanması sonucunda verilen puanların ortalaması alınarak, tesis için belirlenmiş asgari puanı aşıp aşmadığı tespit edilir. Belirlenmiş asgari puanı aşan tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi düzenlenir. Çevre cezaları

Yeşil Yıldız İle;

a)İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır.
b)İşgücünün optimal kullanımı sağlanır.
c)Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır.
d)Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur.
e)Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur.
f)Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar.
g)Yatırımlar yapılmadan önce çevre duyarlı olarak planlama yapılır.
h)Pazarlama aşamasında avantaj sağlar.
i)Çevresel duyarlılık konusunda bilincin artmasını sağlar.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ NEDENLERİ

Çevre Nedir?

Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Bir başka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam ya da şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuştur. 
Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak “Çevreye Verilen Söz”  prensibiyle çevre bilincinin oluşması için çalışmalar yürütmekteyiz.
Yabataş Çevre Mühendisliği

Çevre Kirliliği Nedir?

Doğal yaşam alanlarının “insan eliyle” kirletilmesi, “çevre kirliliği” olarak tanımlanır. “İnsanların faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle doğal dengenin bozulması” şeklinde de tanımlanabilir.  Zararlı etkinlikler sonucu ortaya çıkan atıklar, kirlilik, koku ve gürültü gibi faktörler, çevre kirliliğine örnek verilebilir. Canlıların yaşamlarını olumsuz etkileyen zararlı ve yabancı maddelerin doğaya bırakılması sonucu ortaya çıkan kirlilik çeşididir. Kimyasal madde atıkları, fosil yakıtları atıkları başta olmak üzere insanların faaliyetleri ve etkinlikleri sonucu havanın, suyun veya toprağın kirlenmesi; bunun sonucunda doğal dengede meydana gelen olumsuz değişiklikler genel olarak çevre kirliliğidir. Canlı yaşam alanlarının ekolojik dengesini bozan çevre kirliliğine sebep olan en önemli unsur, her türlü atıktır. Çevre kirliliğini önlemek için geri dönüşüm uygulamalarına ihtiyaç vardır. Tekrar kullanılabilecek her türlü çöpün veya atığın çeşitli işlemlerle tekrar ekonomiye kazandırılması işlemlerini içeren geri dönüşüm, atıklardan yeni bir ürün veya hammadde üretilmesi sürecidir. Çevre Kirliliğinin önlenmesi Yabataş Çevre Danışmanlık temel prensibidir.
Endüstriyel Atık Yönetim Planı Yabataş www.yabatas.com.tr

Çevre Kirliliğinin Nedenleri

Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artmasıyla doğal kaynakların hızla tükenmektedir. Doğal kaynaklar hızla tükenirken, üretim ve tüketimden kaynaklı atıkların önlemler alınmadan doğaya atılması Çevre Kirliliğinin oluşmasına ortam sağlamaktadır. Çevre kirliliğinin en önemli nedenleri arasında; hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, plansız endüstrileşme ve doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması bulunmaktadır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması doğa katliamının karşısındadır. Yabataş İthalat Belgesi

Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur. Artan nüfusla birlikte devreye giren altyapılar, faaliyete geçtikleri günde bile yetersiz kalmaktadır. Bu plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla tarımda kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılmasıyla birlikte, gerekli çevresel önlemler alınmadan ve arıtma tesisleri kurulmadan, geri dönüşüm alanları hazırlanmadan yoğun üretime geçen sanayi tesisleri veya sanayi bölgeleri çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara çıkarmıştır. Çevre Şehircilik Bakanlığı önlemleri uygulanmalıdır. Çevre Kirliliği

İletişim alanında yaşanan gelişmeler elektromanyetik kirliliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu alanda gelişen yeni teknolojinin takip edilmesi ile büyük miktarlarda cep telefonu atıkları oluşmaktadır. Atıkların geri dönüşüm amacıyla uygun toplanmaması çok büyük kirliliklere ve radyoaktiviteye neden olmaktadır. Çevre Danışmanlık Firması Ankara Yabataş

Elektrik ve elektronik endüstrisi dünyanın en büyük ve hızla büyüyen üretim sanayisi olup ve bu büyümenin sonucu olarak ve hızla eskime/demode olma nedeniyle eski/hurda elektronik cihazlar (elektronik atıklar) dünyada en ciddi katı artık problemini oluşturmaktadır. Bu atıklar büyük ev aletleri, (fırın, soğutucu, kurutucu ve klimalar) küçük ev aletleri (tost makinesi, elektrik süpürgeler, çırpıcı, doğrayıcı) bilgi ve iletişim teknolojisi (bilgisayarlar, yazıcılar, CD’ler, telefonlar, DVD’ler) elektrikli ve elektronik el aletleri ve tıbbi cihazlardan oluşmaktadır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması Elektrik ve Elektronik Ekipmanları Atıkları alan firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Emisyon nedir?

Sanayi ve endüstriyel kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çeşitli yönetmelikler yayınlamıştır bazıları şunlardır;

• Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği,

• Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,

• Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği,

• Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

• Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

• Ambalaj ve Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

• Atık Pil ve Akümülatörün Kontrolü Yönetmeliği

• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,

• Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği,

• Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği,

• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,

• Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

• Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

• Mera Yönetmeliği,

• Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

• Kıyı Kanunu Yönetmeliği..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak Çevre Mevzuatı kapsamındaki yönetmeliklerin uygulanması, Çevre Cezası ile karşılaşmamak, Çevre Kirliliğini oluşmaması için Çevre Danışmanlık hizmeti vermektedir. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması sanayi kuruluşları, geri dönüşüm firmaları, ATY tesisleri, fabrikalar, methal hurda geri dönüşüm tesisleri, hurdacılar, atıksu arıtma tesisleri gibi EK-1 ve Ek-2 kapsamında faaliyet gösteren firmaların kuruluş aşamasından itibaren uygunluk yazısı alınması, GFB alınması, İzin lisans belgesi alınması, endüstriyel atık yönetim planı hazırlanması, atık yağ beyanı yapılması, iç tetkik raporunun hazırlanması süreçlerini takip etmektedir. Çevre mühendisliği

HURDA ATIK VE HURDACILIK

Hurda Nedir?

Hurda genel olarak yeniden kullanılabilme özelliğini yitirmiş, işlevsel olarak bir değeri olmayan, miladı dolmuş bütün madde ve malzemelere verilen isimdir. Aynı zamanda üretildiği amaç için kullanılamayacak hale gelmiş ürün olarak da tanımlanabilmektedir. Sanayi ve ekonomi açısından gelişmiş olan ülkelerde hurdalar yeni ürünler kadar değerlidir. Bu ülkelerde yasa ve yönetmelikler ile atıkların kontrolünü zorunlu hale getirilmiştir. Atık yönetiminde yasal düzenlemelerin esası; olabildiğince az atıkla üretim yapılması ve üretimden tüketimin son halkasına kadar planlanması, atıkların olabildiğince geri toplanıp ikincil hammadde veya başka amaçlara yönelik olarak yeniden kullanılması, toprak, su, hava ortamına, canlılara ve yaşam alanlarına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesinin gerçekleştirilmesi temellerine dayandırılmaktadır. Çevre izin ve lisans belgesi

Atıkların geniş alanlar kaplaması yanında bu atıkların yeniden değerlendirilebilir olması hurda ve hurdacılık açısından büyük önem taşımaktadır. Hurda ve doğa dengesi çok önemlidir. GFB

Bu dengenin dışardan tahrip edilmesi ve bu tahribatın devamlı olması onarılamaz bozuklukların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Çevre ve atık yönetimi açısından hurda ve hurdacılık büyük önem taşımaktadır. Atık yönetiminin uygulanabilirliğinde, hurda ve hurdacılık diye adlandırdığımız sektörün büyük faydası olmaktadır. Toplama Ayırma

Aynı zamanda üretildiği amaç için kullanılamayacak hale gelmiş ürün olarak da tanımlanabilmektedir. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş kuruluş olan Yabataş Çevre Danışmanlık firması olarak atıkların yönetimi ve geri dönüşümünü destekleyecek projeler geliştirmekteyiz. Yabataş Çevre Mühendisliği

Hurdacılık Sektörü


Hurda ve hurdacılık sektörü, geri kazanım sektörü ile bir arada değerlendirilmelidir. Çevre ve atık yönetimi açısından hurda ve hurdacılık büyük önem taşımaktadır. Atık yönetiminin uygulanabilirliğinde, hurda ve hurdacılık diye adlandırdığımız sektörün büyük faydası olmaktadır. Hurda olarak alınan atıklar geri kazanım yoluyla yeniden üretime veya kullanıma sunulmaktadır. Çevre Cezaları

Hurdacılık, geri kazanım sisteminin ilk basamağı olarak değerlendirilmelidir. Geri kazanımda işlenen ürünlerin toplanması ve ayrılması hurda ve hurdacılık ile başlamaktadır. Hurda, aynı zamanda terim olarak geri kazanılabilir veya geri dönüştürülebilir malzemeler anlamı taşımaktadır. Genellikle atık ile karıştırılmamalıdır, çünkü her hurdanın, hurdacı tarafından belirli bir parasal değeri bulunmaktadır. Hurdacılık sektörünün modernize etmek için tüketiciye yönelik faaliyetlerden, büyük çaplı makinalı tesislere kadar çok çeşitli teknolojiler ve programlar geliştirilmektedir. Endüstriyel Atık Yönetim Planı Yabataş

Bu programlarda tüketici bilinç düzeyinin geliştirilmesi önemli bir hedef olarak ele alınmalıdır. Hurda geri kazanım programı veya hurdacılık sektörü, genel olarak malzemenin ayrılmasını, malzemelerin işlemden geçirilmesini, geri kazanılan maddelerin pazarlanmasını, satışını ve bu malzemelerin yeniden ikincil malzemelerden yapılan ürünler haline dönüştürülmesini kapsamaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalara Yabataş Çevre Danışmanlık firması olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yabataş İthalat Belgesi

Hızla gelişen teknoloji aynı zamanda hızla eskiyen ve hurda durumuna düşen ürün miktarını artırmaktadır. Evlerden ve kullanımdan çıkan elektronik ürünlerde hurda olarak değerlendirilmektedir. Bu kullanım dışı kalan hurda ürünler işi iyi bilen hurdacılar tarafından değerlendirilerek ayrıştırılmaktadır. Demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, kauçuk, cam ve benzeri hurda tabir edebileceğimiz maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması, doğal kaynaklarımızın tükenmesini önleyecektir. Faaliyet Belgesi

Hurda ve hurdacılık sektörünün yukarıda sayılan kazanımlardan asıl ve en önemlisi uzaklaştırılacak katı atık miktarlarındaki büyük azalma ve dolayısıyla çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesidir. Özellikle katı atıkları düzenli bir şekilde bertaraf edebilmek için yeterli alan bulunmayan ülkeler için katı atık miktarının ve hacminin azalması büyük bir avantajdır. Çevre Danışmanlık Firması Ankara Yabataş

Hurda olarak tabir ettiğimiz maddelerin hurdacılık sektöründe geri kazanılması yukarıda saydığımız yararları ile büyük önem arz etmektedir. Emisyon

Aynı zamanda hurdacılığın atık yönetim planı içinde ilk adımı ev ve işyerlerinde atılmaktadır. Atığın yada hurdanın ilk basamağı kaynağında ayrıştırılması olmalıdır. Bu hem kolay hem de masrafsız ilk adımdır. Bizim için atık olan malzeme hurdacılar için atık olmayan hurda tabir edilen üründür. Bu amaçla kaynağında ürünün ayrılması için tüketiciyi bilinçlendirici çalışmaların yapılması gerekmektedir. Aşağıda hurda çeşitleri tanımlanmıştır. Bu hurdalar çok ayrı ürünlerde iz miktarda veya çok fazla miktarlarda bulunabilmektedir. Tanımadığımız birçok malzemeden hurdacılar ikincil veya birincil ürün olarak hurda çıkarmaktadırlar. Çevre Eğitimi www.yabatas.com.tr

Hurda sektöründe Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında  tehlikeli atık, tehlikesiz atıkların geri dönüşümü, bertarafı ve tesisin kurulumu aşamalarında uygunluk yazısı, GFB, İzin Lisans Belgesi alımı sürecinde; iç tetkik raporunun hazırlanması, Endüstriyel Atık Yönetimi Planının hazırlanması aşamalarında Yabataş Çevre Danışmanlık firması olarak uzman kadromuzla yanınızdayız. Şehircilik Bakanlığı

Hurda Çeşitleri


Çelik Hurdası ve Paslanmaz Çeşitleri, Demir hurdası ve çeşitleri, Dkp Hurdası, 304 Hurdası, 316 Hurdası, Saç Hurdası ve Çeşitleri, Alüminyum Hurdası ve Çeşitleri, Bakır Hurdası ve Çeşitleri, Krom Hurdası ve Nikel Hurdası, Plastik Hurdası, Kağıt Hurdası, Çinko Hurdası, Kablo Hurdası.. Yabataş Çevre Kirliliği

ATIK GERİ KAZANIM VE DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Geri Dönüşüm Nedir ?

Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine kazandırılmasına geri dönüşüm denir. Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir. Yabataş çevre danışmalık hizmetleri

Doğal kaynakların sonsuz olmadığı ve elbette bir gün tükeneceğini unutmamalıyız. Bunun bilincinde olan ülke ve üreticiler kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile baş edebilmek için atıkların geri dönüştürülmesi ve tekrar kullanılması için yöntemleri araştırmış ve geliştirmişlerdir. www.yabatas.com.tr

Geri dönüşümün amacı; kaynakların tükenmesini önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarını azaltmaktır Demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddeler geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale gelir bu da ülke ekonomisinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda ülkelerdeki katı atıkların depolanması ve taşınması gibi sorunları da engeller. Yabataş Emisyon

Diğer yandan, yukarıda bahsedildiği gibi geri dönüşümün amaçlarından biride bertaraf edilecek katı atık miktarlarının azaltılması nedeni ile çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesi de sağlanacaktır. Özellikle katı atıkları düzenli bir şekilde bertaraf edebilmek için yeterli alan bulunmayan ülkeler için katı atık miktarının ve hacminin azalması büyük bir avantajdır. Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı ise bu malzemelerin kaynağında ayırması sureti ile toplanılmasıdır. Yabataş geri dönüşüm

Geri dönüşümün önemi

1.Doğal kaynaklarımızın korunmasını ve enerji tasarrufunu sağlar.
2. Hava ve Çevre Kirliliğinin önlenmesini sağlar
3.Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.
4.Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur.

5. Yararlı atıkların boşa gitmesini önler.  Çevre hukuku danışmanlığı

Geri dönüşüm için tesislerin kurulması, yeni bir iş imkânı oluşturmuştur. İş eğitimi alan işçiler için istihdam sağlanmaktadır. Geri dönüşüm hizmeti verilirken altyapı ve yatırım maliyetleri oldukça yüksek olmasına rağmen uzun vadede çok verimli bir yatırımdır. Yabataş İklim Değişikliği

Geri dönüştürülebilen maddeler

 • Kimyasal atıklar
 • Cam
 • Kâğıt
 • Alüminyum
 • Plastik
 • Piller
 • Motor yağı
 • Akümülatörler
 • Beton
 • Organik atıklar
 • Elektronik atıklar
 • Demir-Çelik-Bakır-Kurşun
 • Tekstil
 • Ahşap
 • Metal
 • Kauçuk
 • Atık Yağlar
 • Araç Lastikleri…

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Geri dönüşüm işlemi dört aşamada gerçekleşir.

1- Kaynakta ayrı toplanması

Değerlendirilebilir atıklar, oluştukları yerde çöplerden ayırılarak biriktirilir.

2- Sınıflama

Kaynağında ayrı toplanan atıklar, cam, metal-plastik ve kağıt bazında sınıflandırılır.

3- Değerlendirme
Atıklar, fiziksel ve kimyasal değişimler geçirerek yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.
4- Yeni ürünü ekonomiye kazandırma

Geri dönüştürülen ürün, yeni bir malzeme olarak kullanıma sunulur.

Geri dönüşümde yasal mevzuat


Ülkemizde geri dönüşüm; Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Bu yönetmelikler aşağıda sıralanmıştır:

•  Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK)

•  Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği

•  Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

•  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

•  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

•  Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

•  Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

•  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak yukarıda belirttiğimiz yönetmelikler kapsamında Atık Geri Kazanım ve Dönüşüm firmalarına tesisin kurulumundan başlayarak uygunluk yazısı, GFB, İzin Lisans Belgesi alımı ve mevcutta kurulu tesisler içinde Çevre Danışmanlık konusunda hizmet vermekteyiz.

Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak  “Çevreye Verilen Söz”  sloganımızın gereğini kaliteli hizmetimiz ve uzman kadromuzla sizlere sunmaktayız.

İklim Değişikliği, Değişen İklimde Yaşamak

İklimimiz değişiyor. Bilimsel kanıtlar küresel ortalama sıcaklığın yükseldiğini ve yağış şekillerinin değiştiğini gösteriyor. Ayrıca buzulların, Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki deniz buzlarının ve Grönland buz tabakasının eridiğini de gösteriyor. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin Beşinci Değerlendirme Raporu’na göre, 20. yüzyılın ortalarından beri devam eden ısınma, ağırlıklı ortasından faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların neden olduğu sera gazı konsantrasyonlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Fosil yakıtların yakılması ve arazi kullanımındaki değişiklikler de bu artıştan büyük ölçüde sorumlu.  

Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla sizinle bu makaleyi paylaşıyoruz.

İklim değişikliğinin en olumsuz etkilerini önlemek için küresel sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltmamız gerektiği ortada. Ayrıca, değişen iklime de uyum sağlamalıyız. Sera gazı emisyonlarında önemli azalmalar olsa bile, iklimimizin belli bir dereceye kadar değişmesi ve bu değişimin etkilerinin Avrupa da dahil olmak üzere dünya çapında hissedilmesi beklenmektedir. Sel ve kuraklıkların daha sık ve yoğun bir şekilde görülmesi de beklenmektedir. Daha yüksek sıcaklıklar, yağış seviyeleri ve şekillerindeki değişiklikler veya şiddetli hava olayları hâlihazırda sağlığımızı, doğal ortamımızı ve ekonomimizi etkilemektedir.
Yataş çevre danışmalık hizmetleri

İklim Değişikliği Bizi Nasıl Etkiliyor?

Bunun farkında olmayabiliriz, ancak iklim değişikliği hepimizi etkiliyor: çiftçiler, balıkçılar, astım hastaları, yaşlılar, çocuklar, şehir sakinleri, kayakçılar, tatilciler… Sel ve fırtına dalgası gibi şiddetli hava olayları küçük toplulukları, hatta bölgeleri ve ülkeleri dahi harap edebilir. Sıcak hava dalgaları hava kirliliğini çoğaltarak kalp-damar ve solunum hastalıklarını ağırlaştırabilir ve bazı durumlarda can kaybına neden olabilir.
www.yabatas.com.tr

Okyanusların ısınması besin zincirinde ve dolayısıyla deniz yaşamında dengesizliklere neden olabilir ve mevcut durumda kapasitesinden daha fazla tüketilmekte olan balık rezervlerine fazladan bir yük getirebilir. Yüksek sıcaklıklar okyanuslardan sonra en büyük ikinci karbon yutağı olan topraktaki karbon depolama kapasitesini de değiştirebilir. Kuraklıklar ve yüksek sıcaklıklar tarımsal üretimi etkileyerek ekonomik sektörler arasında su ve toprak gibi değerli kaynaklar için rekabeti
Yabataş Çevre Düzenlemesi tetikleyebilir.

Bu etkiler gerçek kayıplarla sonuçlanır. Son araştırmalara göre, iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi durumunda, 2100 yılı itibariyle sıcaklığa bağlı ölümlerin yılda 200.000’e ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Akarsu taşkınlarının hasar maliyeti yılda 10 milyar Euro’dan fazla olabilir. İklim değişikliğinin diğer etkileri arasında orman yangınlarından kaynaklanan hasarlar, tarım ürünü veriminde düşüş veya solunum yolları hastalıkları nedeniyle oluşan çalışma günü kayıpları bulunmaktadır. Yabataş Emisyon

Mevcut uyum projelerinden bazıları yeni altyapılar (örn. su tahliye kanalları ve bentler) inşa etmeye yönelik büyük projeleri kapsarken, diğerleri de aşırı su ya da sıcaklık gibi iklim değişikliği etkileriyle doğanın mücadele etmesini sağlayacak şekilde ekosistemlerin güçlendirilmesini önermektedir.

Emisyonların Azaltılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak Yabataş Çevre Danışmanlık Firması gerek günlük hayatımızda, gerek sanayi kaynaklı atmosfere salınan sera gazı emisyonlarının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere yönelik kendisini sosyal sorumluluk sahibi hissederek çevre ve halk sağlığı için çalışmalar yürütmektedir.

İklim değişikliğinin şiddeti, atmosfere salınan sera gazı emisyonlarını ne miktarda ve ne kadar hızlı azaltabileceğimize bağlı olacaktır. İklim değişikliği, zamanımızın en büyük zorluklarından biridir. Bu, küresel ve hepimizi ilgilendiren bir sorundur. Bilim camiası, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemek için küresel ortalama sıcaklıklardaki artışın sınırlandırılmasını ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını şiddetle tavsiye etmektedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, uluslararası toplum, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayileşme öncesi dönemlerin 2°C üstüyle sınırlamak konusunda anlaşmaya varmıştır. Çevre hukuku danışmanlığı

Küresel ortalama sıcaklığın 2°C’den fazla artması durumunda, iklim değişikliğinin sağlığımız, doğal çevremiz ve ekonomimiz üzerindeki etkileri çok daha şiddetli olacaktır. Ortalama 2°C’lik artış, sıcaklıkların dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle de Kuzey Kutbu’nda 2°C’den fazla artacağı ve eşsiz doğal sistemler üzerinde daha büyük etkilere yol açacağı anlamına gelmektedir.Çevre Bakanlığı Onaylı Lisans Firması

Yerel emisyonların 2030 yılı itibariyle en az %40 oranında ve 2050 itibariyle %80- 95 oranında düşürülmesi, AB’nin yeterli miktarda kamu ve özel kaynağı sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilere yönlendirebilme kapasitesine kısmen bağlı olacaktır. Yürürlükteki karbon fiyatları ve düzenlemeleri, yatırımları yenilenebilir enerji ve özellikle de enerji verimliliği konusunda iklim dostu yeniliklere doğru yönlendirmede etkin araçlardır. Bazı durumlarda, fonlama kararları bazı sektörlerden yatırımların çekilmesine ve bazılarının da yeniden yapılandırılmasına neden olabilir. Hurda İthalat Belgesi Hizmetleri

AB Üye Devletleri tarafından yapılan emisyon azaltımları, sorunu yalnızca kısmen ele alabilir, çünkü AB’de halihazırda salınmakta olan sera gazı emisyonları, küresel sera gazı emisyonlarının yalnızca yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. 2°C hedefine ulaşılmasının, küresel sera gazı emisyonlarında yapılacak önemli kesintilerle birlikte bir küresel çaba gerektirdiği açıktır. Bilim camiası, 2°C hedefini gerçekleştirmek için yüzyıl bitiminden önce yalnızca sınırlı miktarda karbonun atmosfere salınabileceğini belirtmektedir. Dünyada şimdiden bu “karbon bütçesinin” büyük bir kısmı salınmıştır. Mevcut oranlarda, karbon bütçesinin tamamı 2100’den çok önce tüketilecektir.Çevre Yönetimi, Danışmanlığı Hakkında 

Ortalama sıcaklık artışını 2°C ile sınırlandırmak için, bilimsel çalışmalara göre küresel emisyonlar 2020 yılında zirve noktasına ulaşmalı ve ardından düşüşe geçmelidir. Bu bağlamda, Paris’te gerçekleştirilecek iklim toplantıları (COP21), sera gazı emisyonlarının azaltılması ve gelişmekte olan ülkelere destek verilmesi konusunda küresel bir anlaşmaya varılması için dönüm noktası olmalıdır. Yabataş İklim Değişikliği

Sıfır Atık Projesi ve Bilinmesi Gerekenler

Sıfır Atık Nedir ? 

“Sıfır Atık”; kaynakların verimli kullanılmasıyla israfın, atık oluşumunun önlenmesi veya azaltılması ile birlikte atık oluştuğu durumda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir atık yönetim felsefesidir. Dünyada ve ülkemizde nüfus artışının hız kazanması, sanayi ve ekonomideki gelişmeler sınırlı kaynakların etkin kullanımı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Atıkların doğru yönetilmesi, geri dönüşüm ve geri kazanım olmaksızın bertaraf edilmesi hem çevresel hem de enerji kayıpları anlamında büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı “Sıfır Atık” projesi gündeme getirilerek uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak “Sıfır Atık” projesi uygulamaları konusunda firma ve kurumlara danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yataş çevre danışmalık hizmetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projenin uygulama alanları Kamu kurum/kuruluşları, alışveriş merkezleri, hastaneler, eğitim kurumları, eğlenme-dinlenme tesisleri, büyük ölçekli işyerleri olarak belirlenmiştir.

Sıfır Atık Sistemi Nasıl Kurulur ? ,

Sıfır atık  projesini hayata geçirmek isteyen kurumlara sıfır atık projesi başvuru formu doldurma ve uygulama işlemlerinde Yabataş Çevre Danışmanlık  Firması olarak bilgi ve uygulama yardımı çevre danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İzlenmesi gereken aşamalar;

 1. Odak noktalarının belirlenmesi
 2. Mevcut durum tespiti
 3. Planlama
 4. İhtiyaçların belirlenmesi ve temin
 5. Eğitim ve Bilinçlendirme
 6. Uygulama
 7. Raporlama

1) Odak Noktalarının Belirlenmesi

Sıfır Atık Projesini hayata geçirecek kurum, öncelikle kurumdaki sistemin etkin bir biçimde yönetilebileceği sorumlularını belirler. Sıfır atık yönetimi sorumluları görev dağılımı yapılır. www.yabatas.com.tr

2) Mevcut Durum Tespiti 

Sorumlular belirlendikten sonra Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurabilmek için mevcut durum tespiti mutlaka yapılmalıdır. Mevcut durum belirlenirken, kurumda çalışan personel sayısı, atık yönetiminden sorumlu birim varlığı, kurumda oluşan atıkların miktarı, özellikleri, kaynağı, toplama ve biriktirme yöntemleri, atık geçici depolama alanları varlığı, atıkların verildiği bertaraf veya geri kazanım tesisi bilgileri ile birlikte bunlarla ilgili kayıtların tutulup tutulmadığı izlenmelidir. Yabataş Çevre Düzenlemesi

3) Planlama

Mevcut durum tespit edildikten sonra kurumda oluşan atıkların çeşitleri ve ne miktarda ve sıklıkta oluştuğu biliniyor olacak. Bu doğrultuda mevcut durum esas alınarak Sıfır Atık Yönetim Planı Formatı esas alınarak kuruma özgü planlama yapılmalıdır. Planlamada; toplama, taşıma, geçici depolama ve uygulamanın ne şekilde, ne zaman, nasıl, kimler tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin talimat hazırlanır.

4) İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temin

Sıfır Atık Projesi kapsamında planlama da tamamlandıktan sonra kurumdaki her birim dikkate alınarak ihtiyaçlar ve gereken ekipmanlar (kumbara, poşet, konteyner, eğitim materyalleri, takip çizelgeleri) belirlenir ve uygulamaya geçmeden önce temin edilmesi sağlanır. Biriktirme ekipmanlarının Sıfır Atık Renk Skalası’na uygun şekilde renklendirilmesi zorunludur. Yabataş Geri Dönüşüm

Sıfır Atık Renk Skalası

Sıfır Atık Projesi kapsamında kurumların biriktirme ekipmanlarında ve bilgilendirme afişlerinde atıklarının türlerine göre kullanabilecekleri renk skalası şu şekildedir:

 • Kâğıt-karton atıkları için mavi,
 • Plastik atıklar için sarı,
 • Cam atıklar için yeşil,
 • Metal atıklar için gri,
 • Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar için siyah,
 • Tehlikeli atıklar ve elektronik atıklar için şeffaf,
 • Organik atıklar için kahverengi,
 • Ekmek artıkları için mor,
 • Yemek artıkları için beyaz renk
 • Tıbbi atıklar için, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında poşetlerde kırmızı, kova ve konteynerlerde turuncu rengin kullanılması zorunlu kılınmıştır.

Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanlarının sağlaması önemlidir. Geçici Depolama Alanları’nda belirlenen teknik özellikler arasında en çok karşılaşılan sorulardan biri atık kodlarıdır. Atık kodlarının hangi atık türüne göre ne olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Çevre İzin Lisans Danışmanlık Hizmetleri

5) Eğitim ve Bilinçlendirme
 

Ekipmanların temini gerçekleştirildikten sonra uygulamaya geçmek için öncelikle hedef kitlenin konuya ilişkin eğitilmesi gerekmektedir. Kurumda belirlenecek hedef kitle, odak noktaları, bakım onarım sorumluları, geçici depolama alanı sorumluları, temizlik görevlileri ile birlikte tüm çalışanları kapsamalıdır. Yabataş Emisyon

6) Uygulama
 

Sıfır Atık Projesi için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da tamamlandıktan sonra uygulama aşamasına geçilebilir. Uygulama noktasında, biriktirme ekipmanlarının personelin rahatlıkla ulaşabileceği konumda olduğuna, bilgilendirme afişlerinin ekipmanların üstünde kolaylıkla görünebilecek şekilde konumlandırıldığına ve biriktirme ekipmanlarının renk skalasına uygun olup olmadığı konularına mutlaka dikkat edilmelidir. Tehlikeli atıklar için her noktaya biriktirme ekipmanı yerleştirilmesine gerek bulunmamakla birlikte tehlikeli atıklar diğer atıklarla karıştırılmadan şeffaf torba ile geçici depolama alanına taşınmalıdır. Çed Raporu Yabataş

Sebze, meyve atıkları, mutfak atıkları, çay posaları ve park ve bahçe atıkları, Bitkisel atık yağlar, Atık piller,  Atık elektrikli ve elektronik eşyalar,  Tehlikeli atıklar, Tıbbi atıklar, Atık floresanlar belirtilen şartlarda depolanmalıdır.

 
7) Raporlama
 

Sıfır Atık Projesini hayata geçiren kurumlar uygulama etkinliğini değerlendirmek adına belirledikleri zaman aralıklarında izleme ve değerlendirme yaparak uygulamada aksayan noktaları tespit ederek geliştirme adına çalışmalar yapmalıdır. Toplanan ve lisanslı tesislere sevkedilen atıkların beyanı, Online Çevre Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Çevre Hukuku Danışmanlığı

1 2 3
 

İletişim Formu


İletişim Bilgileri


1334. Cadde No : 8/6 Aşağı Öveçler Çankaya / Ankara

Tel  : 0312 440 30 73
Cep : 0532 224 00 50

Fax : 0312 440 30 83

belge@yabatas.com.tr

Kullanıcı Bilgilendirmesi


Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız

WhatsApp chat
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort