CleancoCleanco

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI NEDİR ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarih ve 29314 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yabataş

Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerden kaynaklanan tehlikeli atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları düzenleyen Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile bazı tehlikesiz atıkların yönetimine yönelik esasları düzenleyen Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği uyarınca; tehlikeli atık üreticileri “3 Yıllık Tehlikeli Atık Yönetim Planı” hazırlamakla, bazı tehlikesiz atıkların üreticileri de “Tehlikesiz Atık Yönetim Planı” hazırlamakla yükümlü tutulmuşlardır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik kapsamında sizlere hizmet vermektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından formatı hazırlanan “Endüstriyel Atık Yönetim Planı” faaliyetleri sonucu tehlikeli ve tehlikesiz atık üretimi olan işletmeler tarafından hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluştur.

Atık üreticileri tarafından hazırlanarak Müdürlüğe sunulan ve Müdürlüğün uygun bulması ile onaylanan atık yönetim planları onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup bundan sonra onaylanacak atık yönetim planlarında ayrıca geçerlilik süresi belirtilecektir. Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı ilgili yukarıda belirtilen hususlara aykırı davranılması halinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında İdari Para Cezası uygulanacaktır. Endüstriyel atık nedir?

Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması Aşamaları;

Yabataş Çevre Danışmanlık Firması tesisinizin cezai işlemle karşı karşıya kalmaması için Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlık aşamalarında uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Planın 1. Bölümünde atığın çıktığı tesise ait iletişim bilgileri yer almaktadır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması Enerji

Planın 2. Bölümünde ise tesiste atık yönetiminden sorumlu kişinin iletişim bilgileri yer almaktadır. Çevre Eğitimi

Planın 3. Bölümde ise Planın içerdiği eklerin adlandırmaları yer almaktadır. Bu ekler standart olarak aşağıda ki gibi bulunması gerekmektedir. ; İç tetkik

Bir önceki yıla ait “Atık Beyan Formları”nın birer sureti Çevre Cezaları

Atık depolama alanlarının gösterildiği “İşletme Vaziyet Planı”

“Güncel Kapasite Raporu”

“Yapı Kullanma İzin Belgesi”

“Geçici Atık Depolama Alanı”na ilişkin bilgiler / fotoğraflar

İşletmenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki değerlendirme yazısı geçici faaliyet belgesi

İşletme proseslerine ilişkin “İş Akım Şemaları ve Açıklamaları”

Tehlikeli atık depolama alanı “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”

Atık minimizasyon uygulamasına yönelik izinler / onaylar (var ise)

Atık analizleri, sözleşmeler

Burada Yapı kullanma izin belgeleri tesis dışına daha sonradan inşaa edilmiş kapalı geçici atık depolama alanlarını da içermelidir. Yapı Kullanma İzin Belgesinden muaf yapılar için resmi kurum/kuruluşlardan alınmış belge örnekleri (elektrik, su faturaları gibi) sunulmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İşletmenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki değerlendirme yazısında ekler kısmında bulunmalıdır. Bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmemiş olan işletmeler tarafından öncelikli olarak ÇED Şube Müdürlüğüne başvurulması ve bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının sağlanması gerekmektedir. Çevre Kirliliği

Tehlikeli atık geçici depolama alanları için Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ise bütün sigorta şirketleri tarafından yapılabilmektedir. Sigorta firmanızı arayıp sigortada tehlikeli atıkların ve  geçici depolama alanlarının tanımlı olması gerektiğini söyleyip poliçeyi almanız yeterli olacaktır. GFB

Atıklar ile ilgili analiz zorunluluğu özellikle düzenli depolama tesislerine gönderilen atıklar ile atık yağlar (motor yağları hariç) için mevcut olup özel durumlarda ilgili İdarelerce istenmemiş ise diğer atıklar için analiz zorunluluğu yoktur. İthalat Belgesi

Planın 4. Bölümünde ise işletme bünyesinde oluşan/oluşması muhtemel tüm atıkların tanımlanması gerekmekte olup işletme içinde yer alan tüm üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri atıkların oluşum kaynakları, periyotları ve tahmini miktarları açısından değerlendirilmelidir. Burada genellikle karıştırılan kısım bütün atıkların yazılmaya çalışılmasıdır. Oysaki bu bölümde atıklar olarak sadece tüm tehlikeli atıklar ile Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında kalan atıkların yer alması gerekmektedir.  Yani Ambalaj Atıkları, Ömrünü Tamamlamış Lastikler ve Evsel Nitelikli Katı Atıklar gibi özel mevzuatı bulunan tehlikesiz atıklar yazılmayacaktır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması methal hurda

Planın 5. Bölümünde yer alan tablolarda işletme genelinde oluşan atıklar Atık Yönetim Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre atık kodlarına göre tanımlanmalı, bu atıkların bertaraf/geri kazanım yöntemleri sadece bu yönetmelikte tanımlı D ve R kodlarına göre yapılmalıdır. Bu kodlar atıkların gönderildiği, gönderileceği yada gönderilebileceği lisanslı tesislere göre düzenlenmelidir. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak atığınızın gönderileceği firmalar konusunda sizlere yardımcı olmaktayız.

Planın 6. Bölümünde yapılacak 3 yıllık atık miktarı tahminleri atık oluşum periyotları dikkate alınarak yapılacak olup düzenli periyotlar ile oluşmayan atıklar için miktar belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte atıkların bu tabloda tanımlı olması gerekmektedir. Yağ Beyanı

Planın 7. Bölümünde, İşletmede oluşan atıkların gönderildiği tesislere ilişkin bilgiler kısmında sadece atık gönderimi yapılan işletmelere ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmekte olup hâlihazırda atık gönderilmemiş tesislere ilişkin bilgilere yer verilmemesi gerekmektedir. Henüz oluşmamış ve daha önceden de hiçbir tesise gönderilmemiş olan atıklar için ise sadece açıklama/dipnot verilmesi yeterli olacaktır. Yabataş Çevre İzin ve Lisans Belgesi

Yabataş Çevre Danışmanlık Firması on beş yıllık tecrübesiyle üretim yapan tesislerin ÇED Belgesi, Uygunluk Yazısı, Geçici Faaliyet Belgesi, İzin ve Lisans Belgesi alınması, İç tetkik Raporu hazırlanması, Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanması ve çevre ile ilgili her konuda uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Toplama ayırma

ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ NASIL ALINIR?

Yabataş Çevre Danışmanlık firması olarak Çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Türkiye’nin bir çok ilinde hizmet vermekte olan firmamız Hurda Metal İşleme, Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme,  Ömrünü Tamamlamış Depolama, Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı, Ambalaj Atığı Geri Kazanımı, Tehlikeli Atık Ara Depolama, Tehlikesi Atık Ara Depolama, Tehlikeli Atık Geri Kazanımı, Atıktan Türetilmiş Yakıt, Çamur Kurutma, Atık Su Arıtma Tesisleri, Çevre ve İzin Lisans Yönetmeliği’nde yer alan EK-1 VE EK-2  listelerinde yer alan firmalara hizmet vermektedir. Yabataş Çevre Mühendisliği

Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliktir. Ankara Çevre Mühendisliği

Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Çevre cezaları

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Yabataş İthalat Belgesi

Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Yabataş Çevre İzin ve Lisans Belgesi

Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak uzman kadrosuyla sizlere hizmet vermekteyiz. Çevre izin ve lisans belgesi nasıl alınır?

Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. Çevre kirliliği

Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. Çevre danışmanlık firması Ankara

Başvurunun yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur. Geçici faaliyet belgesi

Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler. Çevre Mühendisliği

Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi

İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur. Başvuru, yetkili merci tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir. Methal hurda

Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Çevre eğitimi

Başvuru yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması sürecin her aşamasında bilgi ve hizmet vermektedir. Endüstriyel atık Yabataş

Çevre izin ve/veya lisans belgesi bedeli

Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır. Atık kodu

Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi için ödenmesi gereken ücretler, yetkili merciin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüklerine ödenir. ECBS

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri

Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda düzenlenir. Belge eklerinde, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır. İç tettik

GFB (Geçici Faaliyet Belgesi ) Nedir, Nasıl Alınır?

Geçici Faaliyet Belgesi, çevre izin ve lisans sürecine tabi olan EK1 veEK2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzni ve lisansı öncesi verilen belgedir. Yabataş Çevre Mühendisliği

Yabataş Çevre Danışmanlık firması olarak GFB aşamasında tesisinizi ziyaret ederek ücretsiz durum analizi yapmaktadır. İç tetkik

Endüstriyel tesislerin ekosisteme zararlarını minimum düzeye indirmek amacıyla tesislerin üretim yaparken oluşturdukları emisyonları, atık suları, gürültüyü ve atıkları kontrol altında tutmak maksadıyla 2872 sayılı çevre kanuna dayanılarak çıkarılan çevre izin lisans yönetmeliğinin gereğidir. GFB nedir

Çevre izin sürecimiz ilk olarak geçici faaliyet belgesi alma ile başlar.

Çevre İzni ise Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izin olarak tanımlamak mümkündür. Çevre ve şehircilik bakanlığı

Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. Çevre cezaları

Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir. Yabataş İthalat Belgesi

Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir. Çevre Mühendisliği Ankara

Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelere uygunluk yazısının alınması, fiziksel şartların sağlanması, GFB alınması ve Geçici Faaliyet Belgesi’nin Çevre İznine çevrilmesi aşamalarında Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak 2004 yılından hizmet vermektedir. Yabataş

Geçici faaliyet belgesi için gerekli belgeler nelerdir?

1- ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir Kararı veya ÇED’ e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

2- 3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;

3- Ticaret Sicil Gazetesi

4- Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge.

5- İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge

6- Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları) ECBS

7- İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları) Atık yağ beyanı

8- Çevre izin/lisan konusu/konuları ile ilgili özel belge/belgeler endüstriyel atık yönetim planı

Yabataş Mühendislik, GFB nedir ve GFB nasıl alınır sorularının cevap noktasında odaklandığınız yer olmak bizi ziyadesiyle memnun edecektir. Çevre Danışmanlığı Yaptığımız Ankara çevre firmaları ve Ankara çevre firmaları olmaya aday olan çevre lisansı almak isteyen ve çevre lisansını yenilemek isteyen Ankara çevre firmalarına Çevre Bakanlığı aracılığıyla emisyon izni, atık su izni, tat lisansı toplama ayırma lisansı belgesi , GFB geçiçici lisans ve geçici faaliyet belgesi almak isteyen firmalara çevre danışmanlık hizmeti veriyoruz. yerel ve uluslararası şirketlere olduğu gibi, devlet kuruluşlarına da çevre izinleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlarımız proje gereklerine göre mali ve teknik açılardan en uygun çözümleri üretmektedir.

Emisyon nedir?

Emisyon kelime anlamı olarak çıkarmak, yaymak, tedavüle çıkarmak anlamında kullanılır. Emisyonun bizim için geçerli olan tanımı ise çıkarmak ve yaymaktır. Bir kaynaktan yayılan ve çevre için zararlı etkileri olan her türlü gaz, sıvı ve katı atık emisyon olarak adlandırılır.

– Emisyon Kaynağı Nedir?

Herhangi bir tesisten çevreye, doğaya emisyon yayan cihazlar, üretim prosesleri, bacalar vb şeylerdir.

– Emisyon Ölçümü Nedir?

·        
Tesislerin çevreye yaydıkları atık miktarlarının hesaplanarak ilgili yönetmelikler dahilinde incelenmesi işidir.

·        
Emisyon ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  yayınladığı yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilir. Bu ölçümlerin dışında ISO kapsamında ve periyodik kontrol birimlerinde firmaların kendi kullanımları için yapılır.

·        
Merkez Laboratuvarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği ölçümleri gerçekleştirir.
Kaynakların Belirlenmesi

– Emisyon Kaynakları Nasıl Belirlenir?

·        
Tesiste inceleme yapılmadan belirlenebilecek kaynaklar varsa önce bunlar belirlenmelidir. Bunun için firmanın daha önceden bu işlemleri yaptırıp yaptırmadığı öğrenilmelidir. Firma bu ölçümler daha öncede gerçekleştirdi ise daha önceki raporlardan emisyon kaynakları belirlenebilir. Firma yetkilisinin bu konuda yeterliliği var (çevre görevlisi vs) ise firma yetkilisinin beyanı da kaynakların belirlenmesinde yardımcı olabilir.

·        
Firmada emisyon raporu yok ise firma incelenmelidir. Firmada öncelikle varsa kullanılan kazanlar, brülörler ve fırınlar incelenmelidir. Yanma olan

·        
Firmanın üretiminde kullandığı ve malzeme işlemleri yapılan yerlerdeki bacalarda yanma olmasa dahi emisyon kaynaklarıdır. Bu tip bacalarda sadece toz ölçümleri gerçekleştirilir. Örnek olarak un fabrikalarında unun havalandırmasını sağlayan fanlarla birlikte çalışan bacalar birer emisyon kaynağıdır.

·        
Firmanın üretim işlemleri içerisinde boya, plastik işleme gibi prosesler bulunduran bacalarda ise VOC (Volatile Organic Compounds, Uçucu Organik Bileşikler) ölçümleri gerçekleştirilir.

Çevre Danışmanlık Firması Ankara

Çevre Danışmanlık Firması, çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişidir.

Çevre Danışmanlık Firması Yükümlülükleri

 • Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları en geç takip eden ayın on beşine kadar işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak ve sisteme yüklemek,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her yılda ise bir defadan az olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak, bu raporları işletme sahibine veya yetkilisine sunmak ve sisteme yüklemek,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip eden her yılda, işletme yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle, düzenlediği eğitimlere ilişkin hazırladığı raporları sisteme yüklemek,
 • İç tetkik raporu, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlamak,
 • İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,
 • Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmak,
 • İşletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmek,
 • Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak,
 • Çevre yönetim hizmeti verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için ilgili çevre görevlisinin ayda en az iki gün, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler (mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler için sadece çalıştığı dönemi kapsayacak şekilde) için ilgili çevre görevlisinin ayda en az bir gün çalışmasını sağlamak,
 • İç tetkik raporu, çevre yönetimi hizmeti verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için üç yıl tecrübeli çevre görevlisi; Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise iki yıl tecrübeli çevre görevlisi ile birlikte hazırlanmasını sağlamak,
 • İşletmeler ile hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda en geç 30 (otuz) gün içerisinde sistem üzerinden bildirmek,
 • Bünyelerinde çalışan çevre görevlilerinin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık çalışma planını oluşturmak ve sistem üzerinden bildirmek,
 

İletişim Formu


İletişim Bilgileri


1334. Cadde No : 8/6 Aşağı Öveçler Çankaya / Ankara

Tel  : 0312 440 30 73
Cep : 0532 224 00 50

Fax : 0312 440 30 83

belge@yabatas.com.tr

Kullanıcı Bilgilendirmesi


Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız

WhatsApp chat