ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI NEDİR ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarih ve 29314 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yabataş

Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerden kaynaklanan tehlikeli atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları düzenleyen Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile bazı tehlikesiz atıkların yönetimine yönelik esasları düzenleyen Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği uyarınca; tehlikeli atık üreticileri “3 Yıllık Tehlikeli Atık Yönetim Planı” hazırlamakla, bazı tehlikesiz atıkların üreticileri de “Tehlikesiz Atık Yönetim Planı” hazırlamakla yükümlü tutulmuşlardır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik kapsamında sizlere hizmet vermektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından formatı hazırlanan “Endüstriyel Atık Yönetim Planı” faaliyetleri sonucu tehlikeli ve tehlikesiz atık üretimi olan işletmeler tarafından hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluştur.

Atık üreticileri tarafından hazırlanarak Müdürlüğe sunulan ve Müdürlüğün uygun bulması ile onaylanan atık yönetim planları onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup bundan sonra onaylanacak atık yönetim planlarında ayrıca geçerlilik süresi belirtilecektir. Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı ilgili yukarıda belirtilen hususlara aykırı davranılması halinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında İdari Para Cezası uygulanacaktır. Endüstriyel atık nedir?

Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması Aşamaları;

Yabataş Çevre Danışmanlık Firması tesisinizin cezai işlemle karşı karşıya kalmaması için Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlık aşamalarında uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Planın 1. Bölümünde atığın çıktığı tesise ait iletişim bilgileri yer almaktadır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması Enerji

Planın 2. Bölümünde ise tesiste atık yönetiminden sorumlu kişinin iletişim bilgileri yer almaktadır. Çevre Eğitimi

Planın 3. Bölümde ise Planın içerdiği eklerin adlandırmaları yer almaktadır. Bu ekler standart olarak aşağıda ki gibi bulunması gerekmektedir. ; İç tetkik

Bir önceki yıla ait “Atık Beyan Formları”nın birer sureti Çevre Cezaları

Atık depolama alanlarının gösterildiği “İşletme Vaziyet Planı”

“Güncel Kapasite Raporu”

“Yapı Kullanma İzin Belgesi”

“Geçici Atık Depolama Alanı”na ilişkin bilgiler / fotoğraflar

İşletmenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki değerlendirme yazısı geçici faaliyet belgesi

İşletme proseslerine ilişkin “İş Akım Şemaları ve Açıklamaları”

Tehlikeli atık depolama alanı “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”

Atık minimizasyon uygulamasına yönelik izinler / onaylar (var ise)

Atık analizleri, sözleşmeler

Burada Yapı kullanma izin belgeleri tesis dışına daha sonradan inşaa edilmiş kapalı geçici atık depolama alanlarını da içermelidir. Yapı Kullanma İzin Belgesinden muaf yapılar için resmi kurum/kuruluşlardan alınmış belge örnekleri (elektrik, su faturaları gibi) sunulmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İşletmenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki değerlendirme yazısında ekler kısmında bulunmalıdır. Bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmemiş olan işletmeler tarafından öncelikli olarak ÇED Şube Müdürlüğüne başvurulması ve bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının sağlanması gerekmektedir. Çevre Kirliliği

Tehlikeli atık geçici depolama alanları için Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ise bütün sigorta şirketleri tarafından yapılabilmektedir. Sigorta firmanızı arayıp sigortada tehlikeli atıkların ve  geçici depolama alanlarının tanımlı olması gerektiğini söyleyip poliçeyi almanız yeterli olacaktır. GFB

Atıklar ile ilgili analiz zorunluluğu özellikle düzenli depolama tesislerine gönderilen atıklar ile atık yağlar (motor yağları hariç) için mevcut olup özel durumlarda ilgili İdarelerce istenmemiş ise diğer atıklar için analiz zorunluluğu yoktur. İthalat Belgesi

Planın 4. Bölümünde ise işletme bünyesinde oluşan/oluşması muhtemel tüm atıkların tanımlanması gerekmekte olup işletme içinde yer alan tüm üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri atıkların oluşum kaynakları, periyotları ve tahmini miktarları açısından değerlendirilmelidir. Burada genellikle karıştırılan kısım bütün atıkların yazılmaya çalışılmasıdır. Oysaki bu bölümde atıklar olarak sadece tüm tehlikeli atıklar ile Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında kalan atıkların yer alması gerekmektedir.  Yani Ambalaj Atıkları, Ömrünü Tamamlamış Lastikler ve Evsel Nitelikli Katı Atıklar gibi özel mevzuatı bulunan tehlikesiz atıklar yazılmayacaktır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması methal hurda

Planın 5. Bölümünde yer alan tablolarda işletme genelinde oluşan atıklar Atık Yönetim Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre atık kodlarına göre tanımlanmalı, bu atıkların bertaraf/geri kazanım yöntemleri sadece bu yönetmelikte tanımlı D ve R kodlarına göre yapılmalıdır. Bu kodlar atıkların gönderildiği, gönderileceği yada gönderilebileceği lisanslı tesislere göre düzenlenmelidir. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak atığınızın gönderileceği firmalar konusunda sizlere yardımcı olmaktayız.

Planın 6. Bölümünde yapılacak 3 yıllık atık miktarı tahminleri atık oluşum periyotları dikkate alınarak yapılacak olup düzenli periyotlar ile oluşmayan atıklar için miktar belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte atıkların bu tabloda tanımlı olması gerekmektedir. Yağ Beyanı

Planın 7. Bölümünde, İşletmede oluşan atıkların gönderildiği tesislere ilişkin bilgiler kısmında sadece atık gönderimi yapılan işletmelere ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmekte olup hâlihazırda atık gönderilmemiş tesislere ilişkin bilgilere yer verilmemesi gerekmektedir. Henüz oluşmamış ve daha önceden de hiçbir tesise gönderilmemiş olan atıklar için ise sadece açıklama/dipnot verilmesi yeterli olacaktır. Yabataş Çevre İzin ve Lisans Belgesi

Yabataş Çevre Danışmanlık Firması on beş yıllık tecrübesiyle üretim yapan tesislerin ÇED Belgesi, Uygunluk Yazısı, Geçici Faaliyet Belgesi, İzin ve Lisans Belgesi alınması, İç tetkik Raporu hazırlanması, Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanması ve çevre ile ilgili her konuda uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Toplama ayırma