GFB (Geçici Faaliyet Belgesi ) Nedir, Nasıl Alınır?

Geçici Faaliyet Belgesi, çevre izin ve lisans sürecine tabi olan EK1 veEK2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzni ve lisansı öncesi verilen belgedir. Yabataş Çevre Mühendisliği

Yabataş Çevre Danışmanlık firması olarak GFB aşamasında tesisinizi ziyaret ederek ücretsiz durum analizi yapmaktadır. İç tetkik

Endüstriyel tesislerin ekosisteme zararlarını minimum düzeye indirmek amacıyla tesislerin üretim yaparken oluşturdukları emisyonları, atık suları, gürültüyü ve atıkları kontrol altında tutmak maksadıyla 2872 sayılı çevre kanuna dayanılarak çıkarılan çevre izin lisans yönetmeliğinin gereğidir. GFB nedir

Çevre izin sürecimiz ilk olarak geçici faaliyet belgesi alma ile başlar.

Çevre İzni ise Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izin olarak tanımlamak mümkündür. Çevre ve şehircilik bakanlığı

Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. Çevre cezaları

Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir. Yabataş İthalat Belgesi

Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir. Çevre Mühendisliği Ankara

Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelere uygunluk yazısının alınması, fiziksel şartların sağlanması, GFB alınması ve Geçici Faaliyet Belgesi’nin Çevre İznine çevrilmesi aşamalarında Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak 2004 yılından hizmet vermektedir. Yabataş

Geçici faaliyet belgesi için gerekli belgeler nelerdir?

1- ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir Kararı veya ÇED’ e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

2- 3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;

3- Ticaret Sicil Gazetesi

4- Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge.

5- İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge

6- Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları) ECBS

7- İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları) Atık yağ beyanı

8- Çevre izin/lisan konusu/konuları ile ilgili özel belge/belgeler endüstriyel atık yönetim planı

Yabataş Mühendislik, GFB nedir ve GFB nasıl alınır sorularının cevap noktasında odaklandığınız yer olmak bizi ziyadesiyle memnun edecektir. Çevre Danışmanlığı Yaptığımız Ankara çevre firmaları ve Ankara çevre firmaları olmaya aday olan çevre lisansı almak isteyen ve çevre lisansını yenilemek isteyen Ankara çevre firmalarına Çevre Bakanlığı aracılığıyla emisyon izni, atık su izni, tat lisansı toplama ayırma lisansı belgesi , GFB geçiçici lisans ve geçici faaliyet belgesi almak isteyen firmalara çevre danışmanlık hizmeti veriyoruz. yerel ve uluslararası şirketlere olduğu gibi, devlet kuruluşlarına da çevre izinleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlarımız proje gereklerine göre mali ve teknik açılardan en uygun çözümleri üretmektedir.