CleancoCleanco

Yeni Dönemde Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Düzenlemeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaşanan sıkıntılar ve çevre denetimlerinin aksaklıklarının giderilmesi amacıyla yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı. Bu Yönetmelik çevre görevlilerinin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının niteliklerine, sorumluluklarına ve belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu yönetmelikte; Aylık Faaliyet Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesi, Çalışma takvimi, ÇED, Çevre danışmanlık firması, Çevre yönetim hizmeti, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, İç tetkik raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çevre Eğitimi, Atık Yönetim Planı, Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesisler,  İzin lisans belgesi üzerinden tanımlamalar yapılmıştır.

Çevre Yönetim Hizmeti Alma Şartları, Çevre yönetim hizmeti vereceklerde aranan nitelikler ve Yükümlülükleri konusunda eski yönetmelik hükümleri geçerliliği devam etmektedir.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, Belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölgeleri, ihtisas organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin yönetimleri ve/veya bunların iştirakleri, Mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından hizmet almak zorundadırlar. Kurdukları çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya çevre danışmanlık firmasıyla yapmış oldukları sözleşmenin iptal edilmesi durumunda en geç 30 (otuz) gün içerisinde yeni bir çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Yeni yapılan düzenlemeyle;

Çevre yönetimi birimi kuracaklarda en az iki çevre görevlisinden oluşacak olup, en azbirinin bu maddenin 1. fıkrası b veya c bendi kapsamında belirtilen şartları taşıması, diğerinin ise kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olması, zorunludur.

Çevre danışmanlık firmalarında sürekli istihdam edilmek üzere en az 5 (beş)  çevre görevlisinden oluşacak olup, en az birinin koordinatör, En az 3/5’ünün bu maddenin 1. fıkrasının b veya c bendi kapsamında, Koordinatör çevre görevlisinin, çevre ile ilgili olarak en az 7 (yedi) yıllık mesleki tecrübeye sahip, En az birinin çevre ile ilgili 5 (beş) yıl ve üzeri, en az birinin ise çevre ile ilgili 3 ( üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip, çevre görevlisi olması zorunludur.

Çevre yönetim hizmeti vereceklerin Yükümlülükleri

Çevre görevlisi; Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek, hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren aylık faaliyet raporunu hazırlamak, iç tetkik raporunu hazırlamak, çevre eğitimi verilmesini sağlamak ve eğitim ile ilgili tutanakları düzenlemek, İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek, beyan ve bildirimleri yapmak, denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, ÇED kararına esas taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemekle yükümlüdür.

Çevre yönetim birimleri; yukarıda yer alan iş ve işlemleri yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

 Çevre danışmanlık firmaları; Çevre görevlisi tarafından günde bir işletmeden fazla olmayacak şekilde çevre yönetim hizmeti verilmesini sağlamakla, İşletmeler ile hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda en geç 10 (on) gün içerisinde Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden bildirmekle, bünyelerinde çalışan çevre görevlilerinin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık çalışma takvimini hazırlamak ve bir önceki ayın son 10 (on) günü içinde sistem üzerinden bildirmekle, Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerde hazırlamak zorunda olduğu bilgi, belge ve raporların aslını işletmede, bir örneğini elektronik veya fiziksel ortamda firmada 5 (beş) yıl muhafaza etmekle, Personelin firmada işe başlaması veya ayrılması durumunda 30 (otuz)  gün içerisinde gerekli değişikliği sistem üzerinden yapmakla, Unvan ve adres değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yeniden belge başvurusu yapmakla, Firmanın ve çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerin elektronik posta /KEP adreslerinde yapılan değişikliklerini 30 (otuz) gün içerisinde sistem üzerinden değiştirmekle, Bünyelerinde görev yapan personelin Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitimlere katılmalarını sağlamakla, yükümlüdür.

admin
Yabataş Çevre Danışmanlığı
 

İletişim Formu


İletişim Bilgileri


1334. Cadde No : 8/6 Aşağı Öveçler Çankaya / Ankara

Tel  : 0312 440 30 73
Cep : 0532 224 00 50

Fax : 0312 440 30 83

belge@yabatas.com.tr

Kullanıcı Bilgilendirmesi


Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız

WhatsApp chat
dini sohbetler sohbet elektronik sigara islami sohbetler islami sohbet muzik indir islami sohbet