Çevre Mühendisliği

 • Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması
 • Bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve giderilmesi
 • Çevre kirliliğini engelleyerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması
 • konusunda çalışmaları gerçekleştiren mühendislik dalıdır.
 • Mühendislik, bilimsel temeller çerçevesinde, topluma yarar sağlayacak bir yapının, eşyanın ya da sistemin; PLANLANMASI,TASARIMI, İNŞAATI ya da İŞLETMESİNİN uygulaması olarak tanımlanabilir.

Çevre Mühendislerince gerçekleştirilen işler incelenirse, bu mühendislerin uğraştığı yapı, malzeme ve sistemlerin, çevre kalitesini ve halkın sağlık ve refahını korumak ve geliştirmek üzere tasarlandığı bulunacaktır.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NE DEĞİLDİR ?

 • Park, bahçe düzenlemek
 • Ağaç dikmek
 • Çiçek sulamak

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DEĞİLDİR !

ÇEVRECİ-ÇEVRE MÜHENDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR ?

ÇEVRECİ: Çevresel sorunların çözülmesini isteyen ve bu yolda gönüllü çaba harcayan herkes çevrecidir.

ÇEVRE MÜHENDİSİ: Çevresel sorunların ÇÖZÜMÜ için bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanır; çözüm önerilerinde bulunur, bunları uygular.

Çevre Mühendislerinin Çalışma Alanları

 • İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi
 • İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı,
 • Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi,
 • Arıtılmış atıksuların alıcı ortama deşarj edilmesi, olası etkilerinin araştırılması,
 • Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) raporunun hazırlanması ve sürecin takibi,
 • Risk analizi ve değerlendirilmesi,
 • Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemleri,
 • Tehlikeli ve zararlı atıkların bertarafı,
 • Hava kirliliği ve kontrolü,
 • Çevre yönetimi ve planlaması,
 • Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğe karşı korunması,

olarak sıralanmaktadır.

İlk olarak, İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Sağlık Mühendisliği disiplininden ayrılarak ortaya çıkan Çevre Mühendisliği, bugün için daha da gelişmiş ve halk sağlığı korunması aşamasından, sistem anlayışlı çevre korumacılığa dönüşmüştür.