Yabataş Çevre Danışmanlık; Çed İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1. Vekâletname (noter onaylı olacak), 

2. Taahhütname 

3. Tapu veya Kira sözleşmesi, 

4. Yapı kullanım izin belgesi, 

5. Tüm üniteleri, yerleşimleri gösteren vaziyet planı, makine yerleşim planı 

6. İş Akış Şemaları(Atık çıkış noktalarının-baca, atık su v.b gösterildiği) 

7. Kapasite Raporu(yoksa tesise girecek hammaddelerin, çıkacak ürünlerin miktarları, Kullanılacak makine teçhizat listeleri, çalışacak personel sayısı hk. Bilgi) 

8. Projeyi tanıtan yazılı bilgi ve belgeler,(Detaylı) 

9. Proje bedeli, çalışacak personel sayısı, 

10. Varsa alınmış yazılı izinler, İçme suyu kullanma izni, kanalizasyon bağlantı İzni , ÇED Gerekli Değildir Belgesi, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, v.b. 

11. Şirkete ait Ticari Sicil Gazetesi örneği, 

12. Faaliyette olan ve kapasite artırımı planlanan bir tesis ise; daha önce yaptırılmış emisyon, gürültü ve titreşim ölçüm raporları ve atık su analiz raporu örneği, ÇED raporu alınması için gerekli oluyor.

Yabataş Çevre Danışmanlık Çed Raporu İçin Gerekli Belgeler