CleancoCleanco

Yeni Dönemde Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Düzenlemeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaşanan sıkıntılar ve çevre denetimlerinin aksaklıklarının giderilmesi amacıyla yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı. Bu Yönetmelik çevre görevlilerinin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının niteliklerine, sorumluluklarına ve belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu yönetmelikte; Aylık Faaliyet Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesi, Çalışma takvimi, ÇED, Çevre danışmanlık firması, Çevre yönetim hizmeti, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, İç tetkik raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çevre Eğitimi, Atık Yönetim Planı, Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesisler,  İzin lisans belgesi üzerinden tanımlamalar yapılmıştır.

Çevre Yönetim Hizmeti Alma Şartları, Çevre yönetim hizmeti vereceklerde aranan nitelikler ve Yükümlülükleri konusunda eski yönetmelik hükümleri geçerliliği devam etmektedir.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, Belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölgeleri, ihtisas organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin yönetimleri ve/veya bunların iştirakleri, Mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından hizmet almak zorundadırlar. Kurdukları çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya çevre danışmanlık firmasıyla yapmış oldukları sözleşmenin iptal edilmesi durumunda en geç 30 (otuz) gün içerisinde yeni bir çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Yeni yapılan düzenlemeyle;

Çevre yönetimi birimi kuracaklarda en az iki çevre görevlisinden oluşacak olup, en azbirinin bu maddenin 1. fıkrası b veya c bendi kapsamında belirtilen şartları taşıması, diğerinin ise kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olması, zorunludur.

Çevre danışmanlık firmalarında sürekli istihdam edilmek üzere en az 5 (beş)  çevre görevlisinden oluşacak olup, en az birinin koordinatör, En az 3/5’ünün bu maddenin 1. fıkrasının b veya c bendi kapsamında, Koordinatör çevre görevlisinin, çevre ile ilgili olarak en az 7 (yedi) yıllık mesleki tecrübeye sahip, En az birinin çevre ile ilgili 5 (beş) yıl ve üzeri, en az birinin ise çevre ile ilgili 3 ( üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip, çevre görevlisi olması zorunludur.

Çevre yönetim hizmeti vereceklerin Yükümlülükleri

Çevre görevlisi; Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek, hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren aylık faaliyet raporunu hazırlamak, iç tetkik raporunu hazırlamak, çevre eğitimi verilmesini sağlamak ve eğitim ile ilgili tutanakları düzenlemek, İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek, beyan ve bildirimleri yapmak, denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, ÇED kararına esas taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemekle yükümlüdür.

Çevre yönetim birimleri; yukarıda yer alan iş ve işlemleri yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Çevre danışmanlık firmaları; Çevre görevlisi tarafından günde bir işletmeden fazla olmayacak şekilde çevre yönetim hizmeti verilmesini sağlamakla, İşletmeler ile hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda en geç 10 (on) gün içerisinde Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden bildirmekle, bünyelerinde çalışan çevre görevlilerinin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık çalışma takvimini hazırlamak ve bir önceki ayın son 10 (on) günü içinde sistem üzerinden bildirmekle, Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerde hazırlamak zorunda olduğu bilgi, belge ve raporların aslını işletmede, bir örneğini elektronik veya fiziksel ortamda firmada 5 (beş) yıl muhafaza etmekle, Personelin firmada işe başlaması veya ayrılması durumunda 30 (otuz)  gün içerisinde gerekli değişikliği sistem üzerinden yapmakla, Unvan ve adres değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yeniden belge başvurusu yapmakla, Firmanın ve çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerin elektronik posta /KEP adreslerinde yapılan değişikliklerini 30 (otuz) gün içerisinde sistem üzerinden değiştirmekle, Bünyelerinde görev yapan personelin Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitimlere katılmalarını sağlamakla, yükümlüdür.

Ankara Çevre Firmaları

Yabataş İnş. Müh. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.

Çevre Danışmanlık Ankara Firması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi sahibi Çevre Danışmanlık Firması olarak faaliyet göstermektedir.

Ankara Çevre firması olan Yabataş,

İşletmelerin Çevre İzin ve Lisansı alma sürecinde; ücretsiz durum tespiti yaparak, tesis fiziki şartlarının sağlanmasında başlayarak uygunluk yazısının alınması, GFB (Geçici Faaliyet Belgesi)’nin alınması ve Çevre İzin ve Lisans Belgesinin alınması aşamalarında destek olmaktadır. Çevre Danışmanlığı konusunda tecrübeli personelleri ile başta Ankara ve çevre iller olmak üzere Türkiye’nin tüm illerine hizmet vermektedir. Çevre Danışmanlık konusunda akılcı ve Dinamik Çözümlerle zaman kaybetmeden sonuca ulaşmakta, Çevre Mevzuatı Kapsamında yatırımcılara destek olmaktadır.

GFB, Çevre Lisansı, Emisyon izni, Atıksu izni, Tat Lisansı, Toplama Ayırma Belgesi ve Çevre Uygunluk;

Yazısının alınmasında Yabataş Çevre Danışmanlık Firması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki tüm işlemleri en kısa sürede tamamlamaktadır. Çevre Bakanlığı ile ilgili tüm sorunlarınızda gerekli yazışmaları yaparak destek olunmakta ve en kısa sürede sonuca ulaşılmaktadır.

En iyi çevre firmaları arasında yer almakta olan Yabataş Çevre Danışmanlık Ankara ilinde faaliyet göstermektedir.

Yabataş Çevre danışmanlık firması olarak; Hurda Metal İşleme Tesisleri, Toplama Ayırma Tesisleri, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma ve Geri Kazanım Tesisleri, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan tüm işletmeler, Akaryakıt ve Lpg Depolama Tesisleri, Endüstriyel Tavukçuluk ve Sektördeki tüm tesislere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Çevre Danışmanlık Firması Ankara

Çevre Danışmanlık Firması, çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişidir.

Çevre Danışmanlık Firması Yükümlülükleri

 • Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları en geç takip eden ayın on beşine kadar işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak ve sisteme yüklemek,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her yılda ise bir defadan az olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak, bu raporları işletme sahibine veya yetkilisine sunmak ve sisteme yüklemek,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip eden her yılda, işletme yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle, düzenlediği eğitimlere ilişkin hazırladığı raporları sisteme yüklemek,
 • İç tetkik raporu, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlamak,
 • İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,
 • Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmak,
 • İşletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmek,
 • Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak,
 • Çevre yönetim hizmeti verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için ilgili çevre görevlisinin ayda en az iki gün, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler (mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler için sadece çalıştığı dönemi kapsayacak şekilde) için ilgili çevre görevlisinin ayda en az bir gün çalışmasını sağlamak,
 • İç tetkik raporu, çevre yönetimi hizmeti verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için üç yıl tecrübeli çevre görevlisi; Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise iki yıl tecrübeli çevre görevlisi ile birlikte hazırlanmasını sağlamak,
 • İşletmeler ile hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda en geç 30 (otuz) gün içerisinde sistem üzerinden bildirmek,
 • Bünyelerinde çalışan çevre görevlilerinin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık çalışma planını oluşturmak ve sistem üzerinden bildirmek,

RAPORLAMA HİZMETLERİ

Yabataş Mühendislik Çevre Danışmanlık Firması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetmeliklerle belirlenmiş Çevre Danışmanlık Hizmeti Kapsamında İç Tetkik Raporu, Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı, Ambalaj Atığı Yönetim Planı, Çevre Lisanları için Teknik Uygunluk Raporları, Çevresel Durum Analizi gibi raporları teknik personellerimiz tarafından eksiksiz olarak hazırlamakta ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden onaylatarak sizlere sunmaktadır.

 

İletişim Formu


İletişim Bilgileri


1334. Cadde No : 8/6 Aşağı Öveçler Çankaya / Ankara

Tel  : 0312 440 30 73
Cep : 0532 224 00 50

Fax : 0312 440 30 83

belge@yabatas.com.tr

Kullanıcı Bilgilendirmesi


Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız

WhatsApp chat
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort