CleancoCleanco

Kullanıcı Bildirimi

TELİF HAKKI VE MARKA HAKLARI

YABATAŞ ÇEVRE web sitesi ve içerdiği tüm paylaşımlar  YABATAŞ ÇEVRE DENETİM DANIŞMANLIK ‘a aittir. Bu nedenle sitenin içeriğine bakma, basma ya da kopyalama (örneğin bazı metinleri, resimleri, animasyonları, videoları, logo ve çizimleri) işlemleri sadece kişisel, ve ticari olmayan amaçlara yönelik kullanılabilir.

Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan paylaşımlar  YABATAŞ  ÇEVRE DENETİM DANIŞMANLIK ‘ın onayı olmadan değiştirilemez, basılamaz, gösterilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ya da herhangi bir şekilde dağıtılamaz.

YABATAŞ ÇEVRE web sitesinde, telif hakları kapsamında bulunan ve üçüncü kişilere ait malzemeler bulunabilir. Bu durumda, kullanım izni, sitede belirtildiği üzere bu hakların sahipleri ya da lisansörLeri tarafından onaylanmalıdır.ÜÇÜNCÜ TARAFLAR TARAFINDAN SAĞLANAN BİLGİLER VE BAĞLANTILAR

ÜÇÜNCÜ TARAFLAR TARAFINDAN SAĞLANAN BİLGİLER VE BAĞLANTILAR

YABATAŞ ÇEVRE web sitesi diğer web sitelerine bağlantı verebilir. Bağlantı verilen sitelerin içeriği ya da buralardan edinilecek bir bilgi ile ilgili olarak YABATAŞ ÇEVRE DENETİM DANIŞMANLIK sorumlu değildir. Üçüncü taraflardan gelen bir bilgi ya da diğer sitelere verilen tüm bağlantılar, açık ya da örtülü bir şekilde YABATAŞ ÇEVRE DENETİM DANIŞMANLIK tarafından yüklenilmez. Bağlantılı siteler ile ilgili sorular ve yorumlar doğrudan bu sitelerin yöneticilerine yönlendirilmelidir.

TİCARİ MARKALAR

YABATAŞ  ÇEVRE web sitesinde, yayınlanan tüm markalar tescil edilmiş markalardır. Bu sitede yer alan markalar ve logolar tescilli olsun ya da olmasın, marka sahibinin hakları çerçevesinde referans gösterilmek amacı ile yüklenmiştir.

Yeni Dönemde Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Düzenlemeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaşanan sıkıntılar ve çevre denetimlerinin aksaklıklarının giderilmesi amacıyla yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı. Bu Yönetmelik çevre görevlilerinin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının niteliklerine, sorumluluklarına ve belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu yönetmelikte; Aylık Faaliyet Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesi, Çalışma takvimi, ÇED, Çevre danışmanlık firması, Çevre yönetim hizmeti, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, İç tetkik raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çevre Eğitimi, Atık Yönetim Planı, Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesisler,  İzin lisans belgesi üzerinden tanımlamalar yapılmıştır.

Çevre Yönetim Hizmeti Alma Şartları, Çevre yönetim hizmeti vereceklerde aranan nitelikler ve Yükümlülükleri konusunda eski yönetmelik hükümleri geçerliliği devam etmektedir.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, Belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölgeleri, ihtisas organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin yönetimleri ve/veya bunların iştirakleri, Mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından hizmet almak zorundadırlar. Kurdukları çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya çevre danışmanlık firmasıyla yapmış oldukları sözleşmenin iptal edilmesi durumunda en geç 30 (otuz) gün içerisinde yeni bir çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Yeni yapılan düzenlemeyle;

Çevre yönetimi birimi kuracaklarda en az iki çevre görevlisinden oluşacak olup, en azbirinin bu maddenin 1. fıkrası b veya c bendi kapsamında belirtilen şartları taşıması, diğerinin ise kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olması, zorunludur.

Çevre danışmanlık firmalarında sürekli istihdam edilmek üzere en az 5 (beş)  çevre görevlisinden oluşacak olup, en az birinin koordinatör, En az 3/5’ünün bu maddenin 1. fıkrasının b veya c bendi kapsamında, Koordinatör çevre görevlisinin, çevre ile ilgili olarak en az 7 (yedi) yıllık mesleki tecrübeye sahip, En az birinin çevre ile ilgili 5 (beş) yıl ve üzeri, en az birinin ise çevre ile ilgili 3 ( üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip, çevre görevlisi olması zorunludur.

Çevre yönetim hizmeti vereceklerin Yükümlülükleri

Çevre görevlisi; Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek, hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren aylık faaliyet raporunu hazırlamak, iç tetkik raporunu hazırlamak, çevre eğitimi verilmesini sağlamak ve eğitim ile ilgili tutanakları düzenlemek, İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek, beyan ve bildirimleri yapmak, denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, ÇED kararına esas taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemekle yükümlüdür.

Çevre yönetim birimleri; yukarıda yer alan iş ve işlemleri yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Çevre danışmanlık firmaları; Çevre görevlisi tarafından günde bir işletmeden fazla olmayacak şekilde çevre yönetim hizmeti verilmesini sağlamakla, İşletmeler ile hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda en geç 10 (on) gün içerisinde Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden bildirmekle, bünyelerinde çalışan çevre görevlilerinin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık çalışma takvimini hazırlamak ve bir önceki ayın son 10 (on) günü içinde sistem üzerinden bildirmekle, Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerde hazırlamak zorunda olduğu bilgi, belge ve raporların aslını işletmede, bir örneğini elektronik veya fiziksel ortamda firmada 5 (beş) yıl muhafaza etmekle, Personelin firmada işe başlaması veya ayrılması durumunda 30 (otuz)  gün içerisinde gerekli değişikliği sistem üzerinden yapmakla, Unvan ve adres değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yeniden belge başvurusu yapmakla, Firmanın ve çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerin elektronik posta /KEP adreslerinde yapılan değişikliklerini 30 (otuz) gün içerisinde sistem üzerinden değiştirmekle, Bünyelerinde görev yapan personelin Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitimlere katılmalarını sağlamakla, yükümlüdür.

Yeni Dönemde Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Düzenlemeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaşanan sıkıntılar ve çevre denetimlerinin aksaklıklarının giderilmesi amacıyla yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı. Bu Yönetmelik çevre görevlilerinin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının niteliklerine, sorumluluklarına ve belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu yönetmelikte; Aylık Faaliyet Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesi, Çalışma takvimi, ÇED, Çevre danışmanlık firması, Çevre yönetim hizmeti, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, İç tetkik raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çevre Eğitimi, Atık Yönetim Planı, Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesisler,  İzin lisans belgesi üzerinden tanımlamalar yapılmıştır.

Çevre Yönetim Hizmeti Alma Şartları, Çevre yönetim hizmeti vereceklerde aranan nitelikler ve Yükümlülükleri konusunda eski yönetmelik hükümleri geçerliliği devam etmektedir.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, Belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölgeleri, ihtisas organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin yönetimleri ve/veya bunların iştirakleri, Mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından hizmet almak zorundadırlar. Kurdukları çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya çevre danışmanlık firmasıyla yapmış oldukları sözleşmenin iptal edilmesi durumunda en geç 30 (otuz) gün içerisinde yeni bir çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Yeni yapılan düzenlemeyle;

Çevre yönetimi birimi kuracaklarda en az iki çevre görevlisinden oluşacak olup, en azbirinin bu maddenin 1. fıkrası b veya c bendi kapsamında belirtilen şartları taşıması, diğerinin ise kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olması, zorunludur.

Çevre danışmanlık firmalarında sürekli istihdam edilmek üzere en az 5 (beş)  çevre görevlisinden oluşacak olup, en az birinin koordinatör, En az 3/5’ünün bu maddenin 1. fıkrasının b veya c bendi kapsamında, Koordinatör çevre görevlisinin, çevre ile ilgili olarak en az 7 (yedi) yıllık mesleki tecrübeye sahip, En az birinin çevre ile ilgili 5 (beş) yıl ve üzeri, en az birinin ise çevre ile ilgili 3 ( üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip, çevre görevlisi olması zorunludur.

Çevre yönetim hizmeti vereceklerin Yükümlülükleri

Çevre görevlisi; Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek, hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren aylık faaliyet raporunu hazırlamak, iç tetkik raporunu hazırlamak, çevre eğitimi verilmesini sağlamak ve eğitim ile ilgili tutanakları düzenlemek, İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek, beyan ve bildirimleri yapmak, denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, ÇED kararına esas taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemekle yükümlüdür.

Çevre yönetim birimleri; yukarıda yer alan iş ve işlemleri yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

 Çevre danışmanlık firmaları; Çevre görevlisi tarafından günde bir işletmeden fazla olmayacak şekilde çevre yönetim hizmeti verilmesini sağlamakla, İşletmeler ile hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda en geç 10 (on) gün içerisinde Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden bildirmekle, bünyelerinde çalışan çevre görevlilerinin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık çalışma takvimini hazırlamak ve bir önceki ayın son 10 (on) günü içinde sistem üzerinden bildirmekle, Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerde hazırlamak zorunda olduğu bilgi, belge ve raporların aslını işletmede, bir örneğini elektronik veya fiziksel ortamda firmada 5 (beş) yıl muhafaza etmekle, Personelin firmada işe başlaması veya ayrılması durumunda 30 (otuz)  gün içerisinde gerekli değişikliği sistem üzerinden yapmakla, Unvan ve adres değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yeniden belge başvurusu yapmakla, Firmanın ve çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerin elektronik posta /KEP adreslerinde yapılan değişikliklerini 30 (otuz) gün içerisinde sistem üzerinden değiştirmekle, Bünyelerinde görev yapan personelin Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitimlere katılmalarını sağlamakla, yükümlüdür.

Yabataş Çevre Danışmanlık; Çed İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1. Vekâletname (noter onaylı olacak), 

2. Taahhütname 

3. Tapu veya Kira sözleşmesi, 

4. Yapı kullanım izin belgesi, 

5. Tüm üniteleri, yerleşimleri gösteren vaziyet planı, makine yerleşim planı 

6. İş Akış Şemaları(Atık çıkış noktalarının-baca, atık su v.b gösterildiği) 

7. Kapasite Raporu(yoksa tesise girecek hammaddelerin, çıkacak ürünlerin miktarları, Kullanılacak makine teçhizat listeleri, çalışacak personel sayısı hk. Bilgi) 

8. Projeyi tanıtan yazılı bilgi ve belgeler,(Detaylı) 

9. Proje bedeli, çalışacak personel sayısı, 

10. Varsa alınmış yazılı izinler, İçme suyu kullanma izni, kanalizasyon bağlantı İzni , ÇED Gerekli Değildir Belgesi, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, v.b. 

11. Şirkete ait Ticari Sicil Gazetesi örneği, 

12. Faaliyette olan ve kapasite artırımı planlanan bir tesis ise; daha önce yaptırılmış emisyon, gürültü ve titreşim ölçüm raporları ve atık su analiz raporu örneği, ÇED raporu alınması için gerekli oluyor.

Yabataş Çevre Danışmanlık Çed Raporu İçin Gerekli Belgeler

Çevre İzin ve Lisans Danışmanlık Hizmetleri

Çevre İzin ve Lisans Danışmanlık Hizmetleri

Çevre izni

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Çevre lisansı

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; geri kazanım, işleme, ara depolama, arındırma, bertaraf lisans konularından en az birini içeren lisanstır.

Hurda İthalat Belgesi Hizmetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla;

Metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Bakanlıktan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen metal hurdaları ithal edebilmeleri için Metal Hurda İthalatçı Belgesi almaları gerekmektedir.

Bu kapsamda tesislere Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması sürecinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Çevre Mühendisliği

 • Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması
 • Bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve giderilmesi
 • Çevre kirliliğini engelleyerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması
 • konusunda çalışmaları gerçekleştiren mühendislik dalıdır.
 • Mühendislik, bilimsel temeller çerçevesinde, topluma yarar sağlayacak bir yapının, eşyanın ya da sistemin; PLANLANMASI,TASARIMI, İNŞAATI ya da İŞLETMESİNİN uygulaması olarak tanımlanabilir.

Çevre Mühendislerince gerçekleştirilen işler incelenirse, bu mühendislerin uğraştığı yapı, malzeme ve sistemlerin, çevre kalitesini ve halkın sağlık ve refahını korumak ve geliştirmek üzere tasarlandığı bulunacaktır.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NE DEĞİLDİR ?

 • Park, bahçe düzenlemek
 • Ağaç dikmek
 • Çiçek sulamak

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DEĞİLDİR !

ÇEVRECİ-ÇEVRE MÜHENDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR ?

ÇEVRECİ: Çevresel sorunların çözülmesini isteyen ve bu yolda gönüllü çaba harcayan herkes çevrecidir.

ÇEVRE MÜHENDİSİ: Çevresel sorunların ÇÖZÜMÜ için bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanır; çözüm önerilerinde bulunur, bunları uygular.

Çevre Mühendislerinin Çalışma Alanları

 • İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi
 • İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı,
 • Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi,
 • Arıtılmış atıksuların alıcı ortama deşarj edilmesi, olası etkilerinin araştırılması,
 • Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) raporunun hazırlanması ve sürecin takibi,
 • Risk analizi ve değerlendirilmesi,
 • Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemleri,
 • Tehlikeli ve zararlı atıkların bertarafı,
 • Hava kirliliği ve kontrolü,
 • Çevre yönetimi ve planlaması,
 • Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğe karşı korunması,

olarak sıralanmaktadır.

İlk olarak, İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Sağlık Mühendisliği disiplininden ayrılarak ortaya çıkan Çevre Mühendisliği, bugün için daha da gelişmiş ve halk sağlığı korunması aşamasından, sistem anlayışlı çevre korumacılığa dönüşmüştür.

ÇED Raporu Nedir?

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) NEDİR?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeye engel olmaksızın çevre değerlerini koruyarak, yapılması planlanan ve ÇED Yönetmeliğine tabi projelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme dönemi ve işletme sonrasını da içine alarak değerlendirilmesinin, izlenmesinin ve denetlenmesinin yapıldığı bir süreç olan ÇED ile ilgili ilk düzenleme ÇED Yönetmeliği adı altında ilk olarak 07/02/1993 tarihinde yayımlanmıştır.

Günümüze kadar 23/06/1997, 06/06/2002, 16/12/2003,  17/07/2008 ve 03/10/2013 tarihlerinde revize edilen ÇED Yönetmeliği ile ilgili son değişiklik 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanılarak yürürlüğe giren Yönetmelik ileyapılmıştır.

Yönetmeliğe tabi projeler/faaliyetler, Ek-I (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi) ve EK-II (Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) olarak yer almaktadır.

ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabi faaliyetlere/projelere verilen “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararları faaliyete başlanması için Kanunen gereklidir. Ancak, ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen kararlar nihai izin ve onay niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, yürürlükte olan mer’i mevzuat uyarınca ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, onay, görüş ve/veya ruhsatların alınması gerekmektedir.

Çevre izin ve lisans yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 10.09.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29115 ile yürürlüğe giren yönetmelik ile Bu 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.Çevre izin ve lisans yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik:

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;

a) Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık,
b) Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri,
tarafından verilir.

Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemleri, işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan tüm tesisler değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır. Bir işletme içinde Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde söz konusu müracaat Ek-1 kapsamında değerlendirilir.
Yabataş çevre danışmanlık firması olarak yönetmelikl yürürlüğe girdikten sonra birçok ilde ek1 ve ek2 listesine tabi olan tesislere geçici faaliyet belgesi ve çevre izni almış bulunmaktadır.

Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur.

Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir. yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir. İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu süreç çevre izni belgesi için her durumda, çevre izin ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında yürütülür.
Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma süreci aşağıdaki belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesini müteakip 30 takvim günü içerisinde yeniden başlatılır.

a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,
b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,
c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,
ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması veya artış miktarının bu Yönetmeliğin

Ek-1 Listesi kapsamında yer alması.
 İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme yönünde değişiklik yapılması durumunda veya ikinci fıkra kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan değişikliğe ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte başvurulur. Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
 

Emisyon nedir?

Emisyon kelime anlamı olarak çıkarmak, yaymak, tedavüle çıkarmak anlamında kullanılır. Emisyonun bizim için geçerli olan tanımı ise çıkarmak ve yaymaktır. Bir kaynaktan yayılan ve çevre için zararlı etkileri olan her türlü gaz, sıvı ve katı atık emisyon olarak adlandırılır.

– Emisyon Kaynağı Nedir?

Herhangi bir tesisten çevreye, doğaya emisyon yayan cihazlar, üretim prosesleri, bacalar vb şeylerdir.

– Emisyon Ölçümü Nedir?

·        
Tesislerin çevreye yaydıkları atık miktarlarının hesaplanarak ilgili yönetmelikler dahilinde incelenmesi işidir.

·        
Emisyon ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  yayınladığı yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilir. Bu ölçümlerin dışında ISO kapsamında ve periyodik kontrol birimlerinde firmaların kendi kullanımları için yapılır.

·        
Merkez Laboratuvarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği ölçümleri gerçekleştirir.
Kaynakların Belirlenmesi

– Emisyon Kaynakları Nasıl Belirlenir?

·        
Tesiste inceleme yapılmadan belirlenebilecek kaynaklar varsa önce bunlar belirlenmelidir. Bunun için firmanın daha önceden bu işlemleri yaptırıp yaptırmadığı öğrenilmelidir. Firma bu ölçümler daha öncede gerçekleştirdi ise daha önceki raporlardan emisyon kaynakları belirlenebilir. Firma yetkilisinin bu konuda yeterliliği var (çevre görevlisi vs) ise firma yetkilisinin beyanı da kaynakların belirlenmesinde yardımcı olabilir.

·        
Firmada emisyon raporu yok ise firma incelenmelidir. Firmada öncelikle varsa kullanılan kazanlar, brülörler ve fırınlar incelenmelidir. Yanma olan

·        
Firmanın üretiminde kullandığı ve malzeme işlemleri yapılan yerlerdeki bacalarda yanma olmasa dahi emisyon kaynaklarıdır. Bu tip bacalarda sadece toz ölçümleri gerçekleştirilir. Örnek olarak un fabrikalarında unun havalandırmasını sağlayan fanlarla birlikte çalışan bacalar birer emisyon kaynağıdır.

·        
Firmanın üretim işlemleri içerisinde boya, plastik işleme gibi prosesler bulunduran bacalarda ise VOC (Volatile Organic Compounds, Uçucu Organik Bileşikler) ölçümleri gerçekleştirilir.

1 2 3
 

İletişim Formu


İletişim Bilgileri


1334. Cadde No : 8/6 Aşağı Öveçler Çankaya / Ankara

Tel  : 0312 440 30 73
Cep : 0532 224 00 50

Fax : 0312 440 30 83

belge@yabatas.com.tr

Kullanıcı Bilgilendirmesi


Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız

WhatsApp chat
dini sohbetler sohbet elektronik sigara islami sohbetler islami sohbet muzik indir islami sohbet